.

Для церковного совершения 6 сентября 2020 года. Неделя 13 по Пятидесятнице. Перенесение мощей свт. Петра Московского.Священномученика Евтиха, ученика апостола Иоанна Богослова. Глас 4. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ

для церковного совершения

6 сентября́ 2020 го́да.
Неде́ля 13 по Пятидеся́тнице.
Перенесе́ние моще́й свт. Петра Моско́вского.

Священному́ченика Евти́ха,
ученика́ апо́стола Иоа́нна Богосло́ва. Глас 4.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон: Воста́ните!

Хор: Благослови́.

 

Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Священнослужители в алтаре:

 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, Го́споду помо́лимся.

 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 4:

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

 Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 4:

На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира: Животворя́щему Твоему́ Кресту́,/ непреста́нно кла́няющеся, Христе́ Бо́же,/ тридне́вное Воскресе́ние Твое́ сла́вим:/ тем бо обнови́л еси́ истле́вшее челове́ческое естество́, Всеси́льне,/ и и́же на Небеса́ восхо́д обнови́л еси́ нам,// я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира: Дре́ва преслуша́ния запреще́ние/ разреши́л еси́, Спа́се,/ на дре́ве кре́стнем во́лею пригвозди́вся,/ и во ад соше́д, Си́льне,/ сме́ртныя у́зы, я́ко Бог, растерзал еси́./ Те́мже кла́няемся е́же из ме́ртвых Твоему́ Воскресе́нию,/ ра́достию вопию́ще:// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира: Врата́ а́дова сокруши́л еси́, Го́споди,/ и Твое́ю сме́ртию сме́ртное ца́рство разруши́л еси́:/ род же челове́ческий от истле́ния свободи́л еси́,/ живо́т и нетле́ние ми́ру дарова́в,// и ве́лию ми́лость.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира: Прииди́те, воспои́м лю́дие,/ Спа́сово тридне́вное воста́ние,/ и́мже изба́вихомся а́довых нереши́мых уз;/ и нетле́ние и жизнь вси восприя́хом зову́ще:/ Распны́йся, и Погребы́йся, и Воскресы́й,/ спаси́ ны Воскресе́нием Твои́м,// Еди́не Человеколю́бче.

 Стихи́ры святи́теля Петра́, глас 1, подо́бен: «О, ди́вного чудесе́…»:

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихи́ра: О, ди́внаго чудесе́!/ Исто́чник чуде́с, под земле́ю сокрове́нный,/ днесь пресла́вно всем явля́ется,/ и самоде́ржца ку́пно, со архиере́йскими свяще́нными рука́ми/ пресла́вно в це́рковь но́сится,/ и́же от нас ду́хом не разлуча́яся,/ и свои́м пренесе́нием всех освяща́ет./ Ему́же, ве́рнии, возопие́м:/ святи́телю Пе́тре, ра́дуйся/ и Христу́ моли́ся// дарова́ти моли́твами твои́ми ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихи́ра: О, ди́внаго чудесе́!/ И́же иногда́ земле́ю покрове́нный,/ днесь пресла́вно, я́ко на херуви́мском носи́ле,/ на плещу́ архиере́йску и самоде́ржца но́сится,/ всенаро́дное же мно́жество,/ свяще́нники и лю́дие, че́стно после́дствующе,/ ра́достная глаго́лют:/ архиере́ю Пе́тре, ра́дуйся/ и моли́ дарова́ти твои́м пренесе́нием// ми́рови ве́лию ми́лость.

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихи́ра: Твое́ пресла́вное пренесе́ние/ сла́вят архиере́и/ ку́пно со свяще́нных собо́ры/ и всенаро́дным мно́жеством,/ в пресла́внем твое́м пренесе́нии крася́щеся,/ пра́зднственная ликова́ния тебе́ воспева́юще, глаго́лют:/ пресла́вне Пе́тре, ра́дуйся/ и моли́ дарова́ти моли́твами твои́ми ми́рови// ве́лию ми́лость.

 Стихи́ры сщмч. Евти́ха, глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»:

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихи́ра: Му́чениче Евти́хе Блаже́нне,/ учи́вся свяще́нно Сло́ва у честна́го ученика́,/ богослове́снаго пропове́дника,/ от него́ вся́каго уче́ния свяще́ннаго научи́лся еси́/ и свет яви́лся еси́,/ освеща́я благода́тию вся́кую мысль,/ богосло́вии твои́ми свяще́нными.// те́мже святу́ю твою́ па́мять почита́ем.

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихи́ра: Пре́лести низложи́л еси́ утвержде́ние/ по́двигом тве́рдым терпе́ния, пребога́те,/ и у́зами, и ра́нами,/ и сла́вною сме́ртию,/ те́мже безсме́ртие получи́л еси́,/ с ли́ки му́ченик/ и со а́нгельскими чи́ны водворя́яся,/ прича́стием лу́чшим боголе́пно,// до́бре обожа́емь и соверше́нне.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихи́ра: В темни́це затворя́емь,/ хлеб прия́л еси́ жи́зни с Небесе́, сла́вне,/ вве́ржен же быв в пла́мень,/ неопале́н пребы́л еси́./ Ра́ны подъя́т, лю́те стру́жемь,/ стремле́ния звере́й моли́твами укроти́л еси́./ Мече́м глава́ твоя́ отсе́чена бысть,/ кровьми́ к Небеси́ облегча́емь,// я́ко Боже́ственною колесни́цею.

 Стихи́ра свт. Петра́, глас 6:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Архиере́ов похвалу́, и свяще́нных всех украше́ние,/ и к Бо́гу моли́твенника непрестае́ма,/ и исто́чника чуде́с преизоби́льна,/ днесь любо́вию соше́дшеся,/ святи́теля Петра́ восхва́лим/ и, честны́я его́ мо́щи обстоя́ще,/ благода́рная тому́ прино́сим, глаго́люще:/ ра́дуйся, святи́телю Пе́тре,/ свети́льниче пресве́тлый,/ озаря́я изря́дно твое́ достоя́ние,/ оте́чество же и лю́ди,/ о ни́хже непреста́нно Христу́ моли́ся,/ ми́рно житие́ дарова́ти,/ да вси честно́е твое́ пренесе́ние любо́вию ублажа́ем и мо́лимся:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 Глас 4:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догматик: И́же Тебе́ ра́ди богооте́ц проро́к Дави́д/ пе́сненно о Тебе́ провозгласи́,/ вели́чия Тебе́ Сотво́ршему:/ предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́./ Тя бо Ма́терь, Хода́таицу Живота́ показа́,/ без отца́ из Тебе́ вочелове́читися Благоволи́вый Бог,/ да Свой па́ки обнови́т о́браз, истле́вший страстьми́,/ и заблу́ждшее горохи́щное обре́т овча́,/ на ра́мо восприи́м, к Отцу́ принесе́т,/ и Своему́ хоте́нию,/ с Небе́сными совокупи́т Си́лами,/ и спасе́т, Богоро́дице, мир,// Христо́с име́яй ве́лию и бога́тую ми́лость.

Вход с кади́лом:

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти.

 

Све́те Тихи́й:

Хор: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Диа́кон: Во́нмем.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Проки́мен воскре́сный:

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шесты́й:

 Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Диа́кон: Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Хор: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Стих 2. И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих 3. До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Диа́кон: Госпо́дь воцари́ся.

Хор: В ле́поту облече́ся.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Сподо́би, Го́споди:

 Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

 Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Лития́:

Стихи́ра хра́ма[1], зате́м:

 Стихи́ры свт. Петра́:

 Глас 2, подо́бен: «До́ме Евфра́фов…»:

Хор: От Вы́шняго про́мысла/ прему́дрости навы́к,/ лю́ди твоя́/ твои́м уче́нием просвети́л еси́,// о ни́хже не преста́й, святи́телю, моля́ся.

 Дом Ду́ха Пресвята́го/ от ю́ности, святи́телю, был еси́,/ те́мже и нас Тому́ жили́ще/ моли́твами твои́ми покажи́,// да вси честно́е твое́ пренесе́ние почита́ем.

 Всех архиере́ов росси́йских/ похвалу́ тя све́мы, святи́телю,/ и свяще́нников благоле́пие,/ спаса́й всех, честно́е твое́ пренесе́ние// пе́сньми сла́вящих.

 Глас 6:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Еще от ю́наго во́зраста/ Бо́гу освяще́н быв, святи́телю,/ и прему́дрости рачи́тель был еси́,/ сего́ ра́ди и потща́лся еси́/ тле́нными ве́чнующая стяжа́ти,/ воздержа́ния брозда́ми себе́ обложи́в,/ плоть ду́ху повину́л еси́./ Те́мже и по честне́м твое́м преставле́нии/ с Небе́сными совокупля́ешися ликостоя́нии,/ и́хже и житию́ во пло́ти поревнова́л еси́./ Христу́, Ему́же от ю́ности послужи́л еси́,/ моли́ся спасти́ся всем,// честно́е пренесе́ние твое́ пе́сньми при́сно сла́вящим.

 Богоро́дичен воскре́сный по гла́су «Сла́вы», глас 6:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая,/ Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д,/ в мя Оболки́йся,/ пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́./ Те́мже Ти, Всечи́стая,/ я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве,/ вои́стинну вопие́м немо́лчно:/ ра́дуйся А́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице,/ Предста́тельство и Покро́ве,// и Спасе́ние душ на́ших.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй. (50 раз)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор: Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец: Стихиры воскресные, глас 4:

Стихира: Го́споди, восше́д на Крест,/ пра́деднюю на́шу кля́тву потреби́л еси́,/ и соше́д во ад,/ ве́чныя у́зники свободи́л еси́,/ нетле́ние да́руя челове́ческому ро́ду,/ сего́ ра́ди пою́ще сла́вим// Животворя́щее и Спаси́тельное Твое́ Воста́ние.

 

Стих: Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

 Пове́шен на дре́ве, Еди́не Си́льне,/ всю тварь поколеба́л еси́:/ положе́н же во гро́бе,/ живу́щия во гробе́х воскреси́л еси́,/ нетле́ние и жизнь да́руя челове́ческому ро́ду./ Те́мже пою́ще, сла́вим// тридне́вное Твое́ Воста́ние.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

 Лю́дие беззако́ннии, Христе́,/ Тебе́, преда́вше Пила́ту, распя́ти осуди́ша,/ неблагода́рнии о Благоде́теле яви́вшеся.// Но во́лею претерпе́л еси́ погребе́ние:/ самовла́стно воскре́сл еси́ тридне́вно, я́ко Бог,// да́руя нам безконе́чный живо́т, и ве́лию ми́лость.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

 Со слеза́ми жены́ доше́дша гро́ба, Тебе́ иска́ху,/ не обре́тша же, рыда́юща с пла́чем вопию́ща глаго́лаху:/ увы́ нам, Спа́се наш Царю́ всех,/ ка́ко укра́ден был еси́;/ ко́е же ме́сто держи́т Живоно́сное Те́ло Твое́?/ А́нгел же к ним отвещава́ше, не пла́чите, глаго́лет,/ но ше́дша пропове́дите, я́ко воскре́се Госпо́дь,// подая́ нам ра́дость, я́ко Еди́н Благоутро́бен.

 Святи́теля, глас 2, самогла́сен:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Ви́ден бысть, такова́я могу́щим ви́дети,/ на угото́ваннем тебе́, о́тче, ме́сте/ пресла́вно го́лубь паря́щ:/ я́ве бо всем назна́менав показа́,/ я́ко и по честне́м преставле́нии твое́м/ Дух Пресвяты́й де́йствует всегда́ тобо́ю./ Его́же моли́ спребыва́ти лю́бящим тя/ и честно́е твое́ пренесе́ние духо́вне пра́зднующим,/ да вси тебе́ дерзнове́нно,// я́ко чадолюби́ва отца́, пе́сньми почита́ем.

 И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен: О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с!/ Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую,/ и на руку́ нося́щую, всю тварь Содержа́щаго?/ Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся./ Его́же, я́ко Младе́нца, Пречи́стая,/ Твои́ма рука́ма носи́вшая,/ и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ не преста́й моля́щи о чту́щих Тя,// уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Моли́тва свята́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй.(Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Три́жды)

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец: Псалом 3:

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.(Трижды)

 Го́споди поми́луй.(Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.(Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Бог Госпо́дь, глас 4:

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Тропа́рь воскре́сный, глас 4:

Хор: Све́тлую Воскресе́ния про́поведь/ от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша,/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху:/ испрове́ржеся смерть,/ воскре́се Христо́с Бог,// да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

 

 

Тропа́рь святи́теля Петра́, глас 4:

 Наста́ днесь всечестны́й пра́здник/ пренесе́ния честны́х моще́й твои́х, святи́телю Пе́тре,/ веселя́ изря́дно твое́ ста́до,/ и ве́рное оте́чество, и лю́ди,/ о ни́хже не оскудева́й, моля́ся Христу́ Бо́гу,/ е́же от него́ дарова́нней ти па́стве сохрани́тися от враг ненаве́тованней// и спасти́ся душа́м на́шим.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь священному́ченика Евти́ха, глас 4:

 И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодохнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Евти́хе,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы»), глас 4:

 Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Кафи́змы:

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

 На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

 Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псало́м 12:

 Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

 Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псало́м 15:

 Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

 Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 4:

 Воззре́вша на гро́бный вход,/ и пла́мене а́нгельскаго не терпя́ща мироно́сицы,/ с тре́петом дивля́хуся, глаго́люща:/ егда́ укра́деся отве́рзый разбо́йнику рай;/ еда́ ли воста́, И́же и пре́жде стра́сти пропове́давый воста́ние;/ вои́стинну воскре́се Христо́с,// су́щим во а́де подая́ живо́т, и воскресе́ние.

 

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

 Во́льным Твои́м сове́том Крест претерпе́л еси́, Спа́се:/ и во гро́бе но́ве челове́цы положи́ша Тя сме́ртнии,/ сло́вом концы́ соста́вльшаго./ Те́мже свя́зан бысть чу́ждий:/ смерть лю́то пленя́шеся,/ и су́щии во а́де вси взыва́ху живоно́сному воста́нию Твоему́:// Христо́с воскре́се, Жизнода́вец пребыва́яй во ве́ки.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря,/ и внима́ше мы́слию и́же на руно́ дождь,/ в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́ огне́м неопали́мую, жезл Ааро́нов прозя́бший,/ и свиде́тельствуя обру́чник Твой и храни́тель, свяще́нником взыва́ше:// Де́ва ражда́ет, и по рождестве́ па́ки Дева пребыва́ет.

Хор: Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

 Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псалом 23:

 Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 4:

 Воскре́сл еси́ я́ко Безсме́ртный от гро́ба, Спа́се,/ совоздви́гл еси́ мир Твой си́лою Твое́ю, Христе́ Бо́же наш,/ сокруши́л еси́ в кре́пости сме́рти держа́ву,/ показа́л еси́, Ми́лостиве, воскресе́ние всем:// те́мже Тя и сла́вим, Еди́не Человеколю́бче.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

 С го́рних высо́т соше́д Гаврии́л,/ и к ка́меню присту́пль, иде́же Ка́мень жи́зни,/ белонося́й взыва́ше ко пла́чущим:/ преста́ните вы от рыда́ния во́пля, име́ющия и ны́не ми́лостивное:/ Его́же бо и́щете пла́чуща, дерза́йте, я́ко вои́стинну воста́л есть./ Те́мже возопи́йте апо́столом: я́ко воскре́се Госпо́дь,/ Воста́вшему поклони́теся ра́дость прие́мша.// Дерза́йте у́бо, да дерза́ет у́бо и Е́ва.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Удиви́шася Чи́стая, вси а́нгелов ли́цы та́инству Твоего́ рожде́ния стра́шному:/ ка́ко И́же вся содержа́й ма́нием еди́нем,/ объя́тии Твои́ми я́ко челове́к содержава́ется,/ и прие́млет нача́ло Преве́чный и млеко́м пита́ется,/ И́же вся́кое дыха́ние пита́яй неизрече́нною бла́гостию;// и Тя, я́ко вои́стинну Бо́жию Ма́терь хва́ляще, сла́вят.

Полиеле́й [2]:

Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор: Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

 Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

 Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

 Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

 Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Ипакои́, глас 4:

 Я́же Твоего́ пресла́внаго воста́ния, предте́кша мироно́сицы,/ апо́столом пропове́даху Христе́,/ я́ко воскре́сл еси́ я́ко Бог,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Степе́нна, глас 4:

1 Антифо́н:

Хор: От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́// и спаси́, Спа́се мой. (Два́жды)

 Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо огне́м// бу́дете изсо́хше. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне.

2 Антифо́н:

Хор: Воззва́х Тебе́ Го́споди те́пле,/ из глубины́ души́ моея́,/ и мне да бу́дут на послуша́ние// Боже́ственная Твоя́ ушеса́. (Дважды)

 На Го́спода наде́жду всяк кто стяжа́в,// вы́шший есть всех скорбя́щих. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Святы́м Ду́хом/ то́чатся благода́тныя струи́,/ напая́юща вся́ку тварь// ко оживле́нию.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́м Ду́хом/ то́чатся благода́тныя струи́,/ напая́юща вся́ку тварь// ко оживле́нию.

3 Антифо́н:

Хор: Се́рдце мое́/ к Тебе́, Сло́ве, да возвы́сится,/ и да ничто́же услади́т мя// от мирски́х красо́т на сла́бость. (Дважды)

 К ма́тери свое́й/ я́коже и́мать кто любо́вь,/ ко Го́споду те́пльше// любле́нием до́лжни есмы́. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Святы́м Ду́хом/ богове́дения бога́тство,/ зре́ния, и прему́дрости:// вся бо в сем оте́ческая веле́ния сло́во открыва́ет.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́м Ду́хом/ богове́дения бога́тство,/ зре́ния, и прему́дрости:// вся бо в сем оте́ческая веле́ния сло́во открыва́ет.

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон: Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас четве́ртый:

 Воскресни́, Го́споди, помози́ нам/ и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.

Хор: Воскресни́, Го́споди, помози́ нам/ и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.

Диа́кон: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам.

Хор: Воскресни́, Го́споди, помози́ нам/ и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.

Диа́кон: Воскресни́, Го́споди, помози́ нам/

Хор: И изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.

Хор: Да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иере́й: От Ма́рка Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Евангелие воскресное 2-е, Мк., зач. 70)

Иере́й: Во вре́мя о́но, мину́вши суббо́те, Мари́а Магдали́на и Мари́а Иа́ковля и Саломи́а купи́ша арома́ты, да прише́дша пома́жут Иису́са. И зело́ зау́тра во еди́ну от суббо́т приидо́ша на гроб, возсия́вшу со́лнцу, и глаго́лаху к себе́: кто отвали́т нам ка́мень от две́рий гро́ба? И воззре́вша ви́деша, я́ко отвале́н бе ка́мень: бе бо ве́лий зело́. И вше́дша во гроб, ви́деша ю́ношу седя́ща в десны́х, оде́яна во оде́жду белу́: и ужасо́шася. Он же глаго́ла им: не ужаса́йтеся: Иису́са и́щете Назаряни́на распя́таго: воста́, несть зде: се, ме́сто, иде́же положи́ша Его́: но иди́те, рцы́те ученико́м Его́ и Петро́ви, я́ко варя́ет вы в Галиле́и: та́мо Его́ ви́дите, я́коже рече́ вам. И изше́дша бежа́ша от гро́ба: имя́ше[3] же их тре́пет и у́жас: и ни кому́же ничто́же ре́ша: боя́хубося.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

 Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 Глас 6:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

 Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

 

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Канон:

Песнь 1:

Канон Воскре́сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма// Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Возне́слся еси́ на пречи́стем дре́ве кре́стнем,/ на́ше отпаде́ние исправля́я,/ е́же на дре́ве исцеля́я всегуби́тельство, Влады́ко,// я́ко Благ и Всеси́лен.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Во гро́бе пло́тски, во а́де же с душе́ю, я́ко Бог:/ в раи́ же с разбо́йником, и на Престо́ле был еси́, Христе́, со Отце́м и Ду́хом,// вся исполня́я Неопи́санный.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Без се́мене О́тчею во́лею/ от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на,/ и пло́тию родила́ еси́:/ И́же из Отца́ без ма́тере,// нас же ра́ди, из Тебе́ без отца́.

Кано́н Богоро́дицы вз Окто́иха, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Сотрясо́шася лю́дие, смято́шася язы́цы,/ ца́рствия же держа́вная уклони́шася, Чи́стая, от стра́ха рождества́ Твоего́:/ прии́де бо Царь мой, и низложи́ мучи́теля,// и мир от тли изба́ви.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Жили́ще Свое́, живы́й в вы́шних,/ к челове́ком соше́д, освяти́ Христе́, и непоколеби́мо яви́:/ Еди́на бо по рождестве́ де́вства сокро́вище,// Зижди́теля ро́ждши пребыла́ еси́.

Кано́н святи́теля Петра́, гла́с 4:

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Повеле́нием Влады́ки твоего́, святи́телю, подо́бяся,/ кро́ток и смире́н был еси́/ и отсю́ду в чину́ ублажа́емых бы́ти сподо́бился еси́.// Те́мже днесь пресла́вное твое́ пренесе́ние почита́ем.

 

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Благочести́ваго ко́рене пресве́тлая о́трасль,/ пресла́вно прозя́бл еси́, архиере́ю Пе́тре,/ и, в доброде́тели соверше́нне пожи́в,// сосу́д чист Ду́ха Пресвята́го, о́тче, был еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Сопресто́льник и учи́тель всея́ земли́ Росси́йския, о́тче, был еси́,/ тем ны́не соше́дшеся в пречестны́й храм/ на пренесе́ние честны́х моще́й твои́х, святи́телю Пе́тре пречу́дне,// про́сим грехо́в проще́ния.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Ты еди́на, Богоневе́сто, в Вы́шних Седя́щаго на руку́ пло́тию носи́ла еси́, Тебе́ избра́ от всех родо́в прия́телище досто́йно Вседержи́тель.

 

Кано́н священному́ченика Евти́ха, гла́с 8:

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Апо́столом и му́чеником сожи́тель явля́емый/ и Боже́ственныя зари́ всегда́ исполня́емь,/ честны́й тво́й днесь пра́здник творя́щия све́та прича́стники покажи́,// му́чениче Евти́хе достосла́вне.

 

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Возлю́бленнаго ученика́, блаже́нне, учени́к быв благоче́стно/ и того́ нра́вы вельми́ подража́я, Го́спода возлюби́л еси́,/ Того́ Боже́ственныя зако́ны испо́лнив,// и страсте́м Сего́, Евти́хе, уподо́бился еси́.

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Зако́ну Боже́ственному Благоче́стно повину́яся,/ плоть умертви́л еси́ по́стными боле́зньми,/ ми́ра удаля́яся, и в гора́х, сла́вне, пребыва́я, му́чениче,// и ду́шу очища́я, и богови́ден познава́емь.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: На Тя, Де́во, наде́жду положи́х спасе́ния моего́:/ грехо́вныя скве́рны всего́ мя омы́й/ и чи́ста соде́лай, Сы́ну Твоему́ изря́дно богоугожда́юща// и творя́ща Сеѓо всесвяту́ю во́лю.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор: Крест начерта́в, Моисе́й/ впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́,/ Изра́илю пешеходя́щу;/ то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам, уда́рив, совокупи́,/ вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

 

Песнь 3:

Канон Воскре́сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,// и прибе́жище, и утвержде́ние.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Дре́во живо́тное, мы́сленный и́стинный виногра́д,// на Кресте́ ви́сит, всем источа́я нетле́ние.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Я́ко вели́к, я́ко стра́шен, я́ко а́дово низло́жь шата́ние,// и я́ко Бог нетле́нен, ны́не пло́тски воскре́се.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ты еди́на су́щим на земли́,/ я́же па́че естества́ благи́х Хода́таица,/ Ма́ти Бо́жия была́ еси́:// те́мже Ти, ра́дуйся, прино́сим.

Кано́н Богоро́дицы вз Окто́иха, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Очища́ется челове́ков существо́,/ Тобо́ю присовоку́пльшееся нестерпи́мому Боже́ственному Огню́:/ я́ко сокрове́нный, Пречи́стая Де́во, в Тебе́ Хлеб испе́кшееся,// И́же и Тебе́ неврежде́нну сохра́ншему.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Ка́я сия́ я́же вои́стинну близ Бо́га;/ я́ко превозше́дши вся а́нгельския чи́ны,/ еди́на добро́тою де́вства,// я́ко Ма́ти сия́ющи Вседержи́теля.

Кано́н святи́теля Петра́, гла́с 4:

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Благослове́нием твои́м вся возмо́гл еси́, о укрепля́ющем тя Христе́,/ и олядене́вшия иногда́ лю́дем бразды́ душе́вныя/ прему́дрыми твои́ми уче́ньми, святи́телю, очи́стил еси́// и плодоно́сны сотвори́л еси́.

 

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Фарисе́йское киче́ние от ю́ности, о́тче, возненави́дев/ и мытаре́ву смире́нию поревнова́в,/ кро́ток и смире́н ко всем был еси́,// сего́ ра́ди вси тя, я́ко вину́ и о́браз благи́х, почита́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Испо́лни ра́дости и весе́лия тебе́ при́сно, святи́телю Пе́тре, лю́бящия// и торже́ственная твоему́ честно́му пренесе́нию в пе́снех всегда́ пою́щия.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Тя, заступле́ние небла́знено, Богома́ти, стяжа́вше/ и упова́ние на Тя возлага́юще, спаса́емся// и, к Тебе́ прибега́юще, сохраня́емся.

 

Кано́н священному́ченика Евти́ха, гла́с 8:

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Облиста́юща све́том пропове́дания прему́драго,/ я́коже со́лнца, обре́т Па́вла ходи́ти с ним,/ я́ко звезда́ ве́лия, просвеща́я сердца́, блаже́нне Богому́дре, Ду́хом.

 

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Богосло́вов основа́ние, ученико́в верх, Иоа́нн, при́сный друг Спа́сов,/ от земли́ боже́ственно прело́жся,// тебе́ Бо́жие ста́до, блаже́нне, пасти́ предаде́.

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Прекра́сен, и светоза́рен, и испо́лнен Ду́ха Боже́ственнаго,/ судя́щему непра́ведно предста́л еси́,/ облича́я того́ злоче́стие, пребога́те,// и Христо́во Боже́ственное испове́да вочелове́чение.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Я́же еди́на ра́дость несказа́нно ро́ждши;/ ра́дуйся, колесни́це и о́блаче Сло́ва:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Де́во Неискусобра́чная;/ ра́дуйся, преподо́бных сла́во;// ра́дуйся му́чеников венча́ние.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор: Жезл во о́браз та́йны прие́млется,/ прозябе́нием бо предразсужда́ет свяще́нника;/ неплодя́щей же пре́жде Це́ркви/ ны́не процвете́ Дре́во Креста́// в держа́ву и утвержде́ние.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Конда́к святи́теля Петра́, глас 8:

 Я́ко врача́ преизря́дна и исто́чника чудесе́м оби́льна,/ днесь соше́дшеся любо́вию, духо́вная твоя́ ча́да,/ в пренесе́ние честны́х моще́й твои́х,/ архиере́ю Пе́тре, мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти честны́м твои́м пренесе́нием/ ве́рному во́инству на́шему на враги́ победи́тельная,/ да твои́ми к Бо́гу моли́твами находя́щих зол изба́вльшеся,/ ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца/ благода́рная ти воспое́м, глаго́люще:// ра́дуйся, о́тче Пе́тре, архиере́ев и всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

И́кос:

 От ю́ности Боже́ственное твое́ житие́, святи́телю, до́бре испра́вль,/ внима́тельным о́ком всегда́ к Вы́шним зря и та́мошних непреста́нно жела́я,/ отню́дуже вели́кия ра́ди доброде́тели и прему́дрости язы́ка/ архиере́йства са́ном укра́шен быв,/ Це́рковь и лю́ди твои́ми уче́нии обогати́л еси́./ Те́мже и тече́ние благоче́стно соверши́в,/ к Бо́гу пресла́вно ду́хом преше́л еси́,/ нам честны́я мо́щи в па́мять оста́вль,/ и́хже ны́не честно́е и пресла́вное пренесе́ние пра́зднующе, мо́лимся,/ победи́тельная на враги́ ве́рному во́инству дарова́ти,/ я́ко да в тишине́ Богоуго́дно пожи́вше,/ тебе́ ра́достною душе́ю благода́рная воспое́м, глаго́люще:// ра́дуйся, о́тче Пе́тре, архиере́ев и всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

 

Конда́к священному́ченика Евти́ха, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

 Апо́столов сопресто́льник/ и святи́телей красота́ быв, Евти́хе,/ му́ченически просла́вился еси́,/ просия́л еси́, я́ко со́лнце, всех просвеща́я,/ и разори́л еси́ безбо́жия нощь глубо́кую;/ сего́ ра́ди тя почита́ем,/ я́ко Боже́ственнаго вои́стинну// священнотаи́нника Христо́ва.

И́кос:

 Я́ко Бо́жий свяще́нник, я́ко служи́тель Небе́сный,/ я́ко па́стырей па́стырь, я́ко страда́лец непобеди́м,/ с Вы́шними ны́не ли́ки водворя́яся, священнотаи́нниче,/ свет ми низпосли́ и сло́во ми вдохни́ восхвали́ти Боже́ственныя стра́сти твоя́,/ и гоне́ния, и боре́ния изря́дная и му́жественная,/ сломле́ния косте́й, удо́в ссече́ния,/ и́хже ра́ди был еси́, блаже́нне, причте́н А́нгелом,// я́ко Боже́ственный вои́стинну священнотаи́нник Христо́в.

 

Седа́лен святи́теля Петра́, глас 4, подо́бен: «Вознесы́йся…»:

 Моли́твам и ми́лостыням, святи́телю Пе́тре, при́сно прилежа́,/ ми́лостив к тре́бующим, о́тче, незави́стно был еси́,/ те́мже тя почита́ющих от сопроти́вных зол избавля́й,// да вси твое́ пренесе́ние любо́вию почита́ем.

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Седа́лен священному́ченика Евти́ха, глас 3, подо́бен: «Боже́ственныя ве́ры…»:

 Сия́ние облиста́в богоразу́мия,/ тьму разори́л еси́ многобо́жия, му́ченически сконча́в тече́ние твое́,/ и исцеле́ний источа́еши дарова́ния, приходя́щих очища́еши неду́ги,/ му́чениче сла́вне, Христа́ Бо́га моли́// дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, глас 3:

 Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва,/ еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во, чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́ персть бы́вша, оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,// подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

Песнь 4:

Канон Воскре́сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Возше́л еси́, стра́сти моя́ исцеля́я, на Крест/ стра́стию Пречи́стыя пло́ти Твоея́,/ в ню́же во́лею обле́клся еси́./ Те́мже Ти взыва́ем:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Безгре́шнаго смерть вкуси́вши,/ Животворя́щаго Те́ла Твоего́,/ досто́йно, Влады́ко, умертви́ся:/ мы же вопие́м Ти,// сла́ва си́ле Твоей, Го́споди.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, Де́во,/ и по рождестве́ яви́лася еси́ де́вствующи па́ки:/ те́мже немо́лчными гла́сы,/ е́же ра́дуйся, Тебе́, Влады́чице,// ве́рою несумне́нною взыва́ем.

Кано́н Богоро́дицы вз Окто́иха, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Поживе́ с челове́ки, ви́димь быв Неви́димый,/ во зра́це сый Непостижи́маго Божества́,/ и вообра́жься из Тебе́, Отрокови́це, в чужде́е,// ве́дущих Тя, Чи́стую Богома́терь, спаса́ет.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Прия́т в веще́ственне Де́ва Невеще́ственнаго, в прича́стии вещества́,/ Младе́нца от Нея́ бы́вша./ Те́мже во дву существу́, Еди́н познава́ется// плотоно́сец Бог, и Челове́к Пресу́щественный.

Кано́н святи́теля Петра́, гла́с 4:

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Митрополи́та тя Росси́йская страна́ пресла́вно, святи́телю Пе́тре, стяжа́вши,/ тобо́ю красу́ется с мона́си, и архиере́и, и со всенаро́дным мно́жеством, Христа́ воспева́ющими,// сим тебе́ при́сно дарова́вшаго. (Дважды)

 

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Всея́ Росси́и первопресто́льник и архиере́й, святи́телю Пе́тре, был еси́/ и всех твои́м уче́нием просвети́л еси́./ Те́мже па́мять твою́ почита́ем и, пренесе́ние твое́ сла́вяще, вопие́м:// моли о всех пою́щих тя.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Кре́пкое Тя ору́жие на враги́ предлага́ем,/ и ско́рби вся́кия лю́тых обстоя́ний отрева́ем вред,// и ерети́ческих возмуще́ний, Ма́ти Бо́жия, избега́ем.

 

Кано́н священному́ченика Евти́ха, гла́с 8:

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Всем умо́м отше́д ко Го́споду, не чу́вствоваше, всю́ду бие́мь и растерза́емь лю́те,/ и, я́коже благово́нное кади́ло, достосла́вне, благово́ния предстоя́щия испо́лнил еси́ Боже́ственнаго,// де́йством, Богому́дре, Ду́ха.

 

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Бо́гом, му́чениче Богому́дре, соблюда́емь, в темни́це же свя́зан седя́,/ хлеб Небе́сный ви́димо, ра́дуяся, прия́л еси́,/ Бо́гу тя укрепля́ющу, еди́ному Подвигополо́жнику, Евти́хе Богоно́се,// Его́же стра́сти Боже́ственней поревнова́л еси́.

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: По мно́гих ины́х ра́нах теле́сных, Боже́ственною любо́вию, блаже́нне, распаля́емь,/ запале́нный пла́мень огня́, ра́дуяся, проше́л еси́,/ преще́нием мучи́теля ника́коже опали́вся,// и́бо Боже́ственна тя роса́, Евти́хе, с Небесе́ ороша́ше.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: В жена́х еди́на Де́ва пребыла́ еси́ и пре́жде рождества́ и по рождестве́:/ Бог бо бе обновля́я естества́ па́че сло́ва,/ из Тебе́ неизрече́нно воплоща́емь,// И́же горе́ пре́жде век и на земли́ в после́дняя ле́та ро́ждся, Всенепоро́чная.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Песнь 5:

Канон Воскре́сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: Ты, Го́споди мой,/ Свет в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения// ве́рою воспева́ющия Тя.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ты, Го́споди, к земли́ ми́лостивно соше́л еси́:// Ты возне́сл еси́ па́дшее челове́ческое существо́, на дре́ве воздвиза́емь.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ты взял ми еси́, Христе́, прегреше́ний осужде́ние:// Ты разруши́л еси́ боле́зни сме́ртныя, Ще́дре, Боже́ственным воскресе́нием Твои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,// Тя утвержде́ние, и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, стяжа́хом.

 

Кано́н Богоро́дицы вз Окто́иха, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Дом Тя сла́вы, Го́ру Бо́жию Святу́ю, Чи́стая,/ Неве́сту, Черто́г, Храм освяще́ния,/ Сын Бо́жий, в Тя всели́вся,// и рай сла́дости присносу́щныя нам соде́ла.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Плоть от кро́ве Де́вственныя прия́л еси́, Христе́,/ Безсе́менну, Пречи́сту, Ипоста́сну,/ и слове́сну и у́мну, одушевле́нну,/ де́йственну, хоте́тельну,// Самовлады́чну и Самовла́стну.

Кано́н святи́теля Петра́, гла́с 4:

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Многогре́шнаго, нераде́нием изжи́вша житие́, не возгнуша́йся, святи́телю,/ но твои́ми моли́твами очи́сти,// твое́ пренесе́ние пе́сньми при́сно трудолю́бно сла́вящаго.

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Пахо́мия а́нгельскому виде́нию сподо́бившася, сего́ пра́вилу навы́к,/ мно́гажды без сна в моли́тве всю нощь, святи́телю, пребы́л еси́,// отону́дуже сподо́бился еси́ Го́рняго зва́ния.

 

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Смире́н нрав и высоко́ е́же по Бо́зе житие́ стяжа́л еси́, святи́телю./ Те́мже и Всеви́дящее О́ко, ви́дев до́брое твое́ произволе́ние,// сла́вна тя всем конце́м показа́, Христо́с, Спас душ на́ших.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Еди́ну Тебе́, Всенепоро́чная, от родо́в избра́в Пречи́стую,/ всели́ся в Тя и челове́ки обожи́./ Темже я́ко ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вши,// моли́ о и́же Богоро́дицу Тя имену́ющих.

 

Кано́н священному́ченика Евти́ха, гла́с 8:

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Сло́вом Боже́ственным обога́щся,/ всем тре́бующим, му́чениче, пода́л еси́/ и Христо́во ста́до, свяще́нник быв, упа́сл еси́,// утеша́я, наказу́я и наставля́я ко спасе́нию, Евти́хе, страстоно́сче многострада́льне.

 

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Душепа́губную пре́лесть си́лою Боже́ственнаго Ду́ха оттря́с,/ ко Христу́ приступи́л еси́/ и мно́жества Сему́, му́чениче, приве́л еси́ спаса́емых ве́рою,// твои́ми честны́ми боговеща́нии, Евти́хе, страда́льцев удобре́ние.

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Я́ко красны́ но́ги твоя́, преблаже́нне, стезе́ю ходи́вшия свиде́ний Боже́ственных,/ и в сих до́бре ступа́вшия,// и к широте́ вели́цей Небе́снаго Ца́рства дости́гшия, му́чениче сла́вне.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Де́во Ма́ти Отрокови́це, Непостижи́маго пло́тию ро́ждши,/ А́нгелов сла́во и де́монов я́зва, Богоневе́сто,// мое́ се́рдце, уя́звенное грехми́, исцеле́ния Боже́ственнаго сподо́би.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор: О треблаже́нное Дре́во,/ на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь!/ И́мже паде́ дре́вом прельсти́вый,/ тобо́ю прельсти́вся,/ Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию,// подаю́щему мир душа́м на́шим.

 

Песнь 6:

Канон Воскре́сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Возше́л еси́ на Крест, си́лою препоя́сався,/ и сопле́тся с мучи́телем, я́ко Бог, с высоты́ свергл еси́,// Ада́ма же непобеди́мою си́лою воскреси́л еси́.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Воскре́сл еси́ блиста́яйся кра́сный из гро́ба, Христе́,/ и разгна́л еси́ вся враги́ Боже́ственною си́лою Твое́ю,// и вся, я́ко Бог, весе́лия испо́лнил еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: О чу́до всех чуде́с нове́йшее!/ Я́ко Де́ва во утро́бе, вся́ческая обдержа́щаго// неискусому́жно заче́нши, не тесновмести́.

 

Кано́н Богоро́дицы вз Окто́иха, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Дре́вле у́бо прельсти́ мя змий, и умори́ мя,/ прама́терию мое́ю Е́вою:// ны́не же, Чи́стая, Тобо́ю созда́вый мя из истле́ния воззва́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Бе́здна Тя бе́здну неизрече́нно,/ благоутро́бия Отрокови́це, избра́нную показа́ чуде́с:/ и́бо из Тебе́ мо́лниею Божества́,// би́сер Христо́с возсия́.

Кано́н святи́теля Петра́, гла́с 4:

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: На смире́ние на́ше свы́ше ми́лостивно назира́й, ве́рно тебе́ при́сно сла́вящих,/ и моли́ся, вся́кия ско́рби изба́вити,// тебе́ тепла́ предста́теля к Бо́гу, святи́телю, стяжа́вшия. (Дважды)

 

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Селе́ние яви́лся еси́ прекра́сно Ду́ха Свята́го,/ Богодохнове́нными уче́нии твои́ми оби́льно пита́я слове́сная твоя́ ча́да.// Отню́дуже и по преставле́нии спребыва́еши лю́бящим тя, святи́телю.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Пое́м, Де́во Богома́ти, па́че естества́ рождество́ Твое́ и Твою́ нетле́нную чистоту́,// и́бо из Тебе́ ди́вно сочта́ся де́вство и рождество́ нетле́нно, Богоневе́сто.

 

Кано́н священному́ченика Евти́ха, гла́с 8:

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Во Ефе́се прие́м е́же за Христа́ кончи́ну,/ от Ефе́са, му́дре, у́зник устреми́лся еси́// и во оте́чествии твое́м честне́м, страда́ньми украша́емь, почи́л еси́.

 

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Храм сый Бо́жий красе́н и пречи́ст,/ хра́мы и́дольския скве́рныя низложи́л еси́ благода́тию// и к Небе́сному хра́му возне́слся еси́, Евти́хе, Бо́гу предста́ти.

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Укрепи́ тя, путе́м ше́ствующа, Боже́ственный А́нгел,/ предглаго́ля тебе́ я́ве хотя́щая бы́ти, Евти́хе, пребога́те,// равноа́нгельну су́щу и пло́ти вне ду́хом.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Ума́ моего́ извраще́ния и души́ двиза́ния страстна́я и лю́тая, Де́во, испра́ви// и це́ла мя соблюди́ от всегда́ неми́лостивно находя́щих ми.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор: Во́днаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р,/ спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве./ Тем, тридне́вен изше́д,/ преми́рное Воскресе́ние прописа́ше/ Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га// и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 4, подо́бен: «Яви́лся еси́ днесь…»:

 Спас и Изба́витель мой/ из гро́ба, я́ко Бог, воскреси́ от уз земноро́дныя,/ и врата́ а́дова сокруши́,/ и я́ко Влады́ка// воскре́се тридне́вен.

И́кос:

 Воскре́сшаго из ме́ртвых Христа́ Жизнода́вца тридне́вна из гро́ба,/ и врата́ сме́ртная днесь сокру́шшаго си́лою Свое́ю,/ и а́да умертви́вшаго, и жа́ло сме́ртное сте́ршаго,/ и Ада́ма со Е́вою свободи́вшаго,/ воспои́м вси земноро́днии, вопию́ще хвалу́ приле́жно:// Той бо я́ко Еди́н Кре́пкий, Бог и Влады́ка, воскре́се тридне́вен.

Песнь 7:

Канон Воскре́сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: К нетле́нию челове́чество призва́ся,/ Боже́ственною измове́но Кро́вию Христо́вою, благода́рно воспева́ющее:// благослове́н еси́ в хра́ме Сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Я́ко Живоно́сец, я́ко рая́ красне́йший/ вои́стинну, и черто́га вся́каго ца́рскаго показа́ся светле́йший, Христе́, гроб Твой,// исто́чник на́шего воскресе́ния.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:// благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

 

Кано́н Богоро́дицы вз Окто́иха, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Привлачи́т мя к пе́нию любо́вь де́вственная огнь,/ и́же в се́рдцы, вопи́ти Ма́тери и Де́ве:// Благослове́нная, Госпо́дь си́лам с Тобо́ю.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Превы́шши тва́ри яви́лася еси́,/ я́ко Творца́ ро́ждши и Го́спода./ Те́мже Ти вопию́, Богоро́дице:// Благослове́нная, Госпо́дь си́лам с Тобо́ю.

Кано́н святи́теля Петра́, гла́с 4:

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Свы́ше от Бо́га дар тезоимени́тому гра́ду и всей земли́ дан был еси́, святи́телю Пе́тре,/ удивля́я уче́нием вся, Христу́ вопию́щия:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. (Дважды)

 

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Архиере́ов пресве́тлая добро́та, о́тче Пе́тре, был еси́/ и Христо́вы Це́ркве столп и утвержде́ние.// Те́мже помина́й честно́е твое́ пренесе́ние сла́вящия, пресла́вне.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Всем челове́ком Хода́таица еди́на яви́ся Боже́ственнаго избавле́ния,/ Изба́вителя всех ро́ждши, Всенепоро́чная, Ему́же пое́м:// препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Кано́н священному́ченика Евти́ха, гла́с 8:

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Бо́жиим манове́нием огнь угасе́, на па́губу тебе́ разжже́нный, Богому́дре:/ с Небесе́ бо гром слы́шашеся и сне́жныя ка́пли пуща́хуся,// неве́дущия Христа́ покрыва́юще.

 

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Кре́пко стру́жемь, благово́ния ми́ро, му́чениче, испусти́л еси́, во благово́ние страсте́й излия́вшагося./ И́бо прите́к к Сло́ву и Соде́телю, к Нему́же взыва́л еси́:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Житие́ твое́ непоро́чно, муче́ние, му́дре, пречу́дно и спаси́тельно/ всем, приступа́ющим моще́й твои́х ко святе́й ра́це,// исцеле́ния точа́щи и скверне́ния страсте́й мно́гих изыма́ющи.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Разуме́вше издале́ча честни́и проро́цы та́инства Твоего́ неизрече́нную глубину́,/ многообра́зно всем уясни́ша Твое́ рождество́, Де́во, взыва́юще:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́,/ ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое,/ оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ ни огнь снеда́яй,/ но противоды́шущу росоно́сному Ду́ху,/ со огне́м су́ще, поя́ху:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8:

Канон Воскре́сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л,/ львов зия́ния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Ру́це распросте́р на Кресте́, язы́ки вся собра́л еси́,/ и еди́ну яви́л еси́, Влады́ко/ Це́рковь воспева́ющую Тя, земну́ю и небе́сную, согла́сно пою́щим:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Белообра́зен яви́ся жена́м,/ непристу́пным све́том воскресе́ния блиста́яйся А́нгел,/ что Жива́го во гро́бе, вопия́, и́щете я́ко ме́ртва;/ вои́стинну воста́ Христо́с, Ему́же вопие́м:/ вся дела́ по́йте Го́спода,// и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Ты Еди́на во всех ро́дех, Де́во Пречи́стая,/ Ма́ти яви́лася еси́ Бо́жия:/ Ты Божества́ была́ еси́ жили́ще, Всенепоро́чная,/ не опа́льшися огне́м Непристу́пнаго Све́та.// Те́мже вси Тя благослови́м, Мари́е Богоневе́сто.

Кано́н Богоро́дицы вз Окто́иха, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: От ребра́ Ада́мова созда́вый Тя,/ от Твоего́ де́вства воплоти́ся, И́же всех Госпо́дь,/ Его́же пою́ще, вопие́м:/ вся дела́ благослови́те, по́йте Го́спода,// и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: В се́ни Авраа́м узре́, е́же в Тебе́, Богоро́дице, та́инство,/ Сы́на бо Твоего́ Безпло́тнаго прия́т, поя́:/ вся дела́ благослови́те, по́йте Го́спода,// и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Кано́н святи́теля Петра́, гла́с 4:

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Боже́ственное пребыва́ние Свята́го Ду́ха, о́тче, был еси́,/ те́мже и в житии́ сем я́ко вне ми́ра быв, к та́мошним всегда́ раче́ние имы́й./ Те́мже и всех научи́л еси́ Христо́ви пе́ти:// Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те его́ во ве́ки. (Дважды)

 

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: По Бо́зе засту́пника тя превели́ка, святи́телю, духо́вная твоя́ ча́да стяжа́вше,/ вся́кия сопроти́вныя ве́щи тобо́ю да изба́вимся/ и в тишине́ поживе́м, Христо́ви пою́ще:// Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Глаго́лом Проро́ческим после́дующе, Де́во, Богоро́дицу Тя возвеща́ем:/ родила́ бо еси́ Отроча́, всех дре́внейшее, Емману́ил нарица́емо./ Ему́же ны́не зове́м:// Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Кано́н священному́ченика Евти́ха, гла́с 8:

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Ру́це просте́р, сла́вне, ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ посреде́ суди́ща боря́ся со львы, невреди́м бы́л еси́,/ я́коже проро́к пре́жде Дании́л,/ А́нгела, при́сно соблюда́юща тя, име́я и поя́ непреста́нно:// свяще́нницы благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Ско́тски ви́де тя, беззако́нными осужде́на,/ зверь, твое́й угото́вленный поги́бели, я́сно провеща́ всеси́льным манове́нием/ и вели́чия Спа́са Христа́ пропове́да, удивля́я вопию́щия:// свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 

 Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропа́рь: Си́лою Бо́жиею и благода́тию по́двиг вели́кий муче́ния проше́д,/ венцы́ улучи́л еси́ побе́ды, ра́дуяся,/ и лико́м приче́лся еси́ всех апо́стол и му́ченик,/ с ни́миже вопие́ши непреста́нно:// свяще́нницы благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.


Богоро́дичен: Умерщвле́нную угрызе́нием ду́шу мою́ змии́ным,/ еди́на явле́нно живо́т ро́ждшая, Всенепоро́чная, оживи́/ и твори́ти сподо́би нас ра́ди из Тебе́, Де́во, Ро́ждшагося хоте́ние, вопию́щу:// свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

 Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во/ и огнь в ро́су претво́ршее/ и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго// Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

 

Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

 Честне́йшую…

 Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

 Честне́йшую…

 Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

 Честне́йшую…

 Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

 Честне́йшую…

 Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

 Честне́йшую…

Песнь 9:

Канон Воскре́сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́.// Тем веселя́щеся Тя, Богоро́дице, велича́ем.

 

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Всего́ мя восприя́л еси́ весь в совокупле́нии несли́тно,/ всему́ ми дая́, Бо́же мой, Спасе́ние стра́стию Твое́ю,/ ю́же на Кресте́ претерпе́л еси́ теле́сне,// благоутро́бия ра́ди мно́гаго.

Припев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь: Твои́ ученицы́ зря́ще отве́рзен гроб Твой,/ и богоно́сныя плащани́цы испражне́ны воскресе́нием Твои́м,// с а́нгелом глаго́лаху: вои́стинну воста́ Госпо́дь.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: Еди́нице у́бо Боже́ственнаго Существа́, но Ипоста́сьми Тро́ице,/ вси ве́рнии покланя́ющеся,/ в неслия́нных Ипоста́сех Равноси́льную Единоче́стную// ны́не благочту́ще велича́ем.

 

Кано́н Богоро́дицы вз Окто́иха, глас 4:

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Зрим я́ко крин Тя, ри́зою обагре́ною укра́шену, Пречи́стая, Боже́ственнаго Ду́ха,/ посреде́ те́рния сия́ющу, и благоуха́ния исполня́ющу,// и́же Тебе́ и́скренно велича́ющих.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь: Тле́нное прии́м челове́ческое естество́ из Твоего́, Всенепоро́чная, чре́ва Нетле́нный,/ в Себе́ показа́ нетле́нно, за благоутро́бие:// те́мже Тя, я́ко Богоро́дицу, велича́ем.

Кано́н святи́теля Петра́, гла́с 4:

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Све́тел честны́й пра́здник преставле́ния твоего́, архиере́ю Пе́тре,/ светле́йше же пренесе́ние твое́,// его́же вси сла́вяще, тебе́ велича́ем.

 

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Исто́чник благоче́стия яви́лся еси́, святи́телю, церко́вная твоя́ ча́да напоя́я;// те́мже, соше́дшеся, благоче́стно свяще́нное твое́ пренесе́ние любо́вию почита́ем.

 

Припев: Святи́телю о́тче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Слове́с твои́х, о́тче, сла́дкое веща́ние, ве́рных сердца́ к любви́ Бо́жии привлече́,/ чуде́с же све́тлостию вся челове́ки удиви́л еси́.// Те́мже тя вси благоче́стно велича́ем.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: В плоть из Тебе́, Всенепоро́чная, оде́явся,/ в ми́ре я́ко Челове́к поживе́// и дре́вле всех му́чащаго Боже́ственною Свое́ю си́лою низложи́.

 

Кано́н священному́ченика Евти́ха, гла́с 8:

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Исцеле́ния источа́еши разли́чна и неду́ги утиша́еши тя́жкия,/ от Христа́ благода́ть прии́м вои́стинну, до́бре подви́гся/ и победи́в враги́, Богому́дре страстоте́рпче,// А́нгелов сограждани́не и му́чеников верх.

 

Припев: Священному́чениче Евти́хе, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Красе́н в по́двизех я́влься, в кра́сныя черто́ги всели́лся еси́,/ усе́чен быв мече́м во святу́ю твою́ главу́,/ ю́же Иису́с венча́ побе́ды венце́м благоле́пным, свети́льниче Це́ркве,// утвержде́ние и похвала́ Благоче́стно блажа́щих тя.

 

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Па́мять твоя́ Боже́ственная и светоза́рная па́че со́лнца всем просия́,/ све́тлыми сия́нии просвеща́ющи ве́рно и благоче́стно всегда́ сие́ пра́зднующих, Евти́хе,// в не́йже тя мо́лим, я́ко име́я дерзнове́ние, спасе́ние нам испроси́.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Глас Ти провозглаша́ем Гаврии́лов: ра́дуйся, земле́ избра́нная. Ра́дуйся, трапе́зо златови́дная./ Ра́дуйся, челове́ков прибе́жище./ Ра́дуйся, му́чеников похвало́./ Ра́дуйся, А́нгелов ра́дование, Свята́я Богоро́дице,// держа́во ве́рою чи́стою блажа́щих Тя.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во./ Тем, ны́не возноси́му,// покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, помилуй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор: Свят Госпо́дь Бог наш

Диа́кон: Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон: Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.

Ексапостила́рий воскре́сный второ́й:

 Ка́мень узре́вша отвале́н, мироно́сицы ра́довахуся,/ ви́деша бо ю́ношу седя́ща во гро́бе,/ и той тем рече́: се Христо́с воста́л есть,/ рцы́те с Петро́м ученико́м:/ на го́ру приспе́йте Галиле́йскую, та́мо вам яви́тся,// я́коже предрече́ друго́м.

 

Свети́лен святи́теля Петра́:

 Архиере́ю Пе́тре, вои́стинну тезоимени́те верхо́вному,/ досто́йно зва́ние от дел прие́м,/ да́нный ти тала́нт до́бре умно́жив,/ внутрь черто́га быв, иде́же со святы́ми живе́ши,// помина́й твое́ пренесе́ние сла́вящих.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́лен священному́ченика Евти́ха, подо́бен: «Жены́, услы́шите…»:

 И престо́лов я́ко прее́мник,/ и нра́вов я́ко прича́стник свяще́нных апо́столов ты быв, Богому́дре,/ ве́рою свято́е твое́ страда́ние пра́зднующия с Небесе́ назира́й,// я́ко учени́к Сло́ва, Евти́хе святи́телю.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сного ексапостила́рия:

 А́нгел у́бо принесе́ Де́ве, е́же ра́дуйся,/ пре́жде Твоего́ зача́тия, Христе́,/ А́нгел же ка́мень отвали́ гро́ба Твоего́,/ вме́сто печа́ли ов у́бо ра́дости неизрече́нныя зна́мения,/ ов же в сме́рти ме́сто пода́теля Тя жи́зни пропове́дуя и велича́я,// и глаго́ля воскресе́ние жена́м, и таи́нником.

Хвали́тны псалмы́, глас 4:

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 Стихиры воскресные, глас 4:

На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира: Крест претерпе́вый и смерть,/ и воскресы́й из ме́ртвых, Всеси́льне Го́споди,// сла́вим Твое́ Воскресе́ние.

 

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира: Кресто́м Твои́м, Христе́,/ от дре́вния кля́твы свободи́л еси́ нас,/ и сме́ртию Твое́ю/ естество́ на́ше му́чащаго диа́вола упраздни́л еси́:/ воста́нием же Твои́м ра́дости вся испо́лнил еси́./ Те́мже вопие́м Ти:// воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира: Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се,/ наста́ви нас на и́стину Твою́,/ и изба́ви нас от се́тей вра́жиих,/ воскресы́й из ме́ртвых,/ возста́ви ны па́дшыяся грехо́м,/ просте́р ру́ку Твою́, Человеколю́бче Го́споди,// моли́твами святы́х Твои́х.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира: Оте́ческих Твои́х недр не разлучи́вся,/ Единоро́дный Сло́ве Бо́жий,/ прише́л еси́ на зе́млю за человеколю́бие,/ Челове́к быв непрело́жен,/ и крест и смерть претерпе́л еси́ пло́тию,/ безстра́стный Божество́м:/ воскре́с же из ме́ртвых,/ безсме́ртие по́дал еси́ ро́ду челове́ческому,// я́ко Еди́н Всеси́лен.

 Стихи́ры свт. Петра́:

 Глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»:

На 4. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира: О́тче святи́телю Пе́тре,/ всем благи́м о́браз дово́лен был еси́,/ к Го́рнему житию́ веду́щ,/ смире́нием и кро́тостию./ Те́мже отсю́ду Христо́с/ па́стыря тя лю́дем свои́м устроя́ет,/ Его́же моли́ спасти́ и уще́дрити всех,/ ве́рою и любо́вию// честно́е пренесе́ние твое́ при́сно сла́вящих.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира: О́тче святи́телю Пе́тре,/ ты, я́ко архиере́й свяще́н,/ пресве́тло внутрь Небе́снаго черто́га быв,/ сца́рствуеши все́ми ца́рствующему Влады́це Христу́,/ Ему́же с Вы́шними ликостоя́нии/ пресла́вно предстои́ши./ Моли́ся спасти́ и уще́дрити вся,/ ве́рно Боже́ственное твое́ и честно́е пренесе́ние// пе́сньми сла́вящия.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Стихира: О́тче Богоно́се Пе́тре,/ днесь пресла́вно в це́ркви теле́сне/ свяще́нных рука́ми све́тло но́сишися,/ и́же всегда́ ду́хом живы́й на Небесе́х,/ и, со святы́ми водворя́яся,/ не забу́ди, моля́ся,/ спасти́ и уще́дрити вся,/ пресве́тлое успе́ние твое́// пе́сньми при́сно сла́вящия.

 Глас 6:

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве,/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Стихира: Еще́ от ю́наго во́зраста/ Бо́гу освяще́н быв, святи́телю,/ и прему́дрости рачи́тель был еси́,/ сего́ ра́ди и потща́лся еси́/ тле́нными ве́чнующая стяжа́ти,/ воздержа́ния брозда́ми себе́ обложи́в,/ плоть ду́ху повину́л еси́./ Те́мже и по честне́м твое́м преставле́нии/ с Небе́сными совокупля́ешися ликостоя́нии,/ и́хже и житию́ во пло́ти поревнова́л еси́./ Христу́, Ему́же от ю́ности послужи́л еси́,/ моли́ся спасти́ся всем,// честно́е пренесе́ние твое́ пе́сньми при́сно сла́вящим.

 Стихира ева́нгельская втора́я, глас 2:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 С ми́ры прише́дшим я́же с Мари́ею жена́м,/ и недоумева́ющимся,/ ка́ко бу́дет им улучи́ти жела́ние,/ яви́ся ка́мень взят,/ и Боже́ственный ю́ноша утоля́я мяте́ж душ их,/ воста́ бо, глаго́лет, Иису́с Госпо́дь./ Те́мже пропове́дите пропове́дником Его́,/ ученико́м в Галиле́ю тещи́,/ и ви́дети Его́ воскре́сша из ме́ртвых,// я́ко Жизнода́вца и Го́спода.

 Глас 2:

 И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Иере́й: Слава Тебе, показавшему нам свет.

Славосло́вие вели́кое:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Хор: Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

 Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

 

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор: Тебе́, Господи.

Иере́й: Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Прему́дрость.

Хор: Благослови́.

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй.(Трижды) Благослови́.

Отпу́ст.

Иере́й: Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

Многоле́тие:

Хор: Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5:

 Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

 Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

 Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 4:

 Све́тлую Воскресе́ния про́поведь/ от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша,/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху:/ испрове́ржеся смерть,/ воскре́се Христо́с Бог,// да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь святи́теля Петра́, глас 4:

 Наста́ днесь всечестны́й пра́здник/ пренесе́ния честны́х моще́й твои́х, святи́телю Пе́тре,/ веселя́ изря́дно твое́ ста́до,/ и ве́рное оте́чество, и лю́ди,/ о ни́хже не оскудева́й, моля́ся Христу́ Бо́гу,/ е́же от него́ дарова́нней ти па́стве сохрани́тися от враг ненаве́тованней// и спасти́ся душа́м на́шим.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

 Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй.(Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Конда́к святи́теля Петра́, глас 8:

 Я́ко врача́ преизря́дна и исто́чника чудесе́м оби́льна,/ днесь соше́дшеся любо́вию, духо́вная твоя́ ча́да,/ в пренесе́ние честны́х моще́й твои́х,/ архиере́ю Пе́тре, мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти честны́м твои́м пренесе́нием/ ве́рному во́инству на́шему на враги́ победи́тельная,/ да твои́ми к Бо́гу моли́твами находя́щих зол изба́вльшеся,/ ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца/ благода́рная ти воспое́м, глаго́люще:// ра́дуйся, о́тче Пе́тре, архиере́ев и всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

 Го́споди, поми́луй. (40 раз)

 И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

 Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Иере́й: Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Конда́к, глас 8:

 Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) Благослови́.

Отпу́ст.

Иере́й: Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Три́жды)