.

Для церковного совершения 11 сентября 2020 года. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ

для церковного совершения

11 сентября́ 2020 го́да.

Усекнове́ние главы́ Проро́ка,
Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон: Воста́ните!

Хор: Благослови́.

Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Священнослужи́тели в алтаре́:

 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во нь, Го́споду помо́лимся.

 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 6:

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

 Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Стихи́ры Предте́чи, глас 6, самогла́сны:

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихи́ра: Рождеству́ сотворя́ему безсту́днаго И́рода,/ скве́рныя пляса́вицы исполня́шеся сложе́ние кля́твы:/ Предте́чева бо глава́, отсе́кшися,/ я́ко снедь, ноша́шеся на блю́де возлежа́щим./ О, пи́ра ме́рзка,/ непреподо́бна дея́ния/ и уби́йства испо́лнена!/ Но мы Крести́теля, я́ко в рожде́нных жена́ми бо́льша,// досто́йно чту́ще, ублажа́ем.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихи́ра: Рождеству́ сотворя́ему безсту́днаго И́рода,/ скве́рныя пляса́вицы исполня́шеся сложе́ние кля́твы:/ Предте́чева бо глава́, отсе́кшися,/ я́ко снедь, ноша́шеся на блю́де возлежа́щим./ О, пи́ра ме́рзка,/ непреподо́бна дея́ния/ и уби́йства испо́лнена!/ Но мы Крести́теля, я́ко в рожде́нных жена́ми бо́льша,// досто́йно чту́ще, ублажа́ем.

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихи́ра: Пляса́ учени́ца вселука́ваго диа́вола/ и главу́ твою́, Предте́че, мзду взят./ О, пи́ра, испо́лнена крове́й!/ Лу́чше бе не кля́тися, И́роде беззако́ние, лжи вну́че./ А́ще ли же и кля́лся еси́,/ но не о добре́ кля́лся:/ лу́чше бе солга́вшу жизнь получи́ти,/ не́же и́стинствовавшу главу́ Предте́чеву усе́кнути./ Но мы Крести́теля, я́ко в рожде́нных жена́ми бо́льша,// досто́йно чту́ще, ублажа́ем.

 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихи́ра: Пляса́ учени́ца вселука́ваго диа́вола/ и главу́ твою́, Предте́че, мзду взят./ О, пи́ра, испо́лнена крове́й!/ Лу́чше бе не кля́тися, И́роде беззако́ние, лжи вну́че./ А́ще ли же и кля́лся еси́,/ но не о добре́ кля́лся:/ лу́чше бе солга́вшу жизнь получи́ти,/ не́же и́стинствовавшу главу́ Предте́чеву усе́кнути./ Но мы Крести́теля, я́ко в рожде́нных жена́ми бо́льша,// досто́йно чту́ще, ублажа́ем.

 

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихи́ра:Не подоба́ше ти, о И́роде,/ прелюбодея́нию обличи́теля,/ ра́ди раче́ния сатани́нска/ и разжже́ния неи́стовнаго блуда́/ сме́ртию осуди́ти./ Не подоба́ше ти того́ всечестну́ю главу́/ пребеззако́нней жене́ ра́ди кля́твы пляса́ния преда́ти бе́дне./ О, ка́ко дерзну́л еси́ таково́ уби́йство соверши́ти!/ Ка́ко же не опали́ся скве́рная пляса́вица,/ посреди́ пи́ра на блю́де нося́щи сию́?/ Но мы Крести́теля, я́ко в рожде́нных жена́ми бо́льша,// досто́йно чту́ще, ублажа́ем.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихи́ра:Не подоба́ше ти, о И́роде,/ прелюбодея́нию обличи́теля,/ ра́ди раче́ния сатани́нска/ и разжже́ния неи́стовнаго блуда́/ сме́ртию осуди́ти./ Не подоба́ше ти того́ всечестну́ю главу́/ пребеззако́нней жене́ ра́ди кля́твы пляса́ния преда́ти бе́дне./ О, ка́ко дерзну́л еси́ таково́ уби́йство соверши́ти!/ Ка́ко же не опали́ся скве́рная пляса́вица,/ посреди́ пи́ра на блю́де нося́щи сию́?/ Но мы Крести́теля, я́ко в рожде́нных жена́ми бо́льша,// досто́йно чту́ще, ублажа́ем.

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихи́ра: Па́ки Ироди́я бе́сится,/ па́ки смуща́ется./ О, пляса́ния льсти́вна и пи́ра с ле́стию!/ Крести́тель усека́шеся, и И́род смуща́шеся./ Моли́твами, Го́споди, Твоего́ Предте́чи,// мир пода́ждь душа́м на́шим.

 

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихи́ра: Па́ки Ироди́я бе́сится,/ па́ки смуща́ется./ О, пляса́ния льсти́вна и пи́ра с ле́стию!/ Крести́тель усека́шеся, и И́род смуща́шеся./ Моли́твами, Го́споди, Твоего́ Предте́чи,// мир пода́ждь душа́м на́шим.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Рождеству́ сотворя́ему безсту́днаго И́рода,/ скве́рныя пляса́вицы исполня́шеся сложе́ние кля́твы:/ Предте́чева бо глава́, отсе́кшися,/ я́ко снедь, ноша́шеся на блю́де возлежа́щим./ О, пи́ра ме́рзка,/ непреподо́бна дея́ния/ и уби́йства испо́лнена!/ Но мы Крести́теля, я́ко в рожде́нных жена́ми бо́льша,// досто́йно чту́ще, ублажа́ем.

 Догма́тик, глас 6:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во;/ кто ли не воспое́т Твоего́ Пречи́стаго Рождества́;/ безле́тно бо от Отца́ Возсия́вый Сын Единоро́дный,/ То́йже от Тебе́, Чи́стыя, про́йде,/ неизрече́нно вопло́щься,/ естество́м Бог сый,/ и естество́м быв Челове́к нас ра́ди,/ не во двою́ лицу́ Разделя́емый,/ но во Двою́ Естеству́ несли́тно Познава́емый./ Того́ моли́, Чи́стая, Всеблаже́нная,// поми́ловатися душа́м на́шим.

Вход с кади́лом:

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти.

 

Све́те Тихи́й:

Хор: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Диа́кон: Во́нмем.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Проки́мен вече́рний дневно́й (в четве́рг ве́чера):

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шесты́й:

 По́мощь моя́ от Го́спода,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Хор: По́мощь моя́ от Го́спода,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Диа́кон: Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́.

Хор: По́мощь моя́ от Го́спода,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

 

Диа́кон: По́мощь моя́ от Го́спода,/

Хор: Сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Пареми́и Предте́чи:

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из глав 40, 41, 45, 48, 54:)

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́, глаго́лет Бог. Свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му, умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ние его́, разреши́ся бо грех его́, я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согреше́ния своя́. Глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему. На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́й Сио́ну, возвыша́й кре́постию глас твой, благовеству́й Иерусали́му, вознеси́те, не бо́йтеся. Аз Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих, Изра́илев, и не оста́влю тех. Но отве́рзу от гор ре́ки и посреде́ по́ля исто́чники, сотворю́ пусты́ню в луг и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я. Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду, да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость, и пра́вда да возсия́ет вку́пе. Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет, возвести́те да́же до коне́ц земли́. Глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова, и а́ще вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене. Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, расто́ргни и возопи́й, неболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Проро́чества Малахи́ина чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из главы 3:)

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: се Аз посыла́ю А́нгела Моего́ пред лице́м Твои́м, и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю. И прии́дет во храм Свой Госпо́дь, Его́же вы и́щете. И кто стерпи́т день вхо́да Его́? Зане́же Тому́ приити́, я́ко огнь в горни́ле и я́коже бы́лие перу́щих, и очи́стит, пояда́я и очища́я, я́ко сребро́ и зла́то. И прии́дет к вам судо́м, и бу́дет Свиде́тель скор на лука́выя, и на прелюбоде́йцы, и на клену́щияся и́менем Мои́м во лжу, и на лиша́ющия мзды нае́мника, и на наси́льствующия вдови́цы, и пха́ющия си́рыя, и на уклоня́ющия суд прише́льца, и на не боя́щияся Его́, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель. Зане́ Аз Госпо́дь Бог ваш и не изменю́ Себе́. И вы, сы́нове Иа́ковли, уклони́стеся от зако́на и не сохрани́сте. Сего́ ра́ди обрати́теся ко Мне, и обращу́ся к вам, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель, и ублажа́т вас вси язь́щы. И разуме́йте, я́ко Аз Госпо́дь, смотря́яй посреде́ пра́веднаго и посреде́ беззако́нника в день он, во́ньже сотворю́ снабде́ние лю́бящим Мя. Позна́йте у́бо и помяни́те зако́н Моисе́ов, раба́ Моего́, я́коже запове́да вам в Хори́ве, ко всему́ Изра́илю повеле́ние и оправда́ние. И се Аз послю́ вам Илию́ Фесви́тянина, пре́жде да́же не приити́ дню Госпо́дню вели́кому просвеще́нному, и́же напра́вит се́рдце отца́ к сы́ну и се́рдце челове́ка ко и́скреннему своему́, да не, прише́д, поражу́ зе́млю вско́ре, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель, Бог Святы́й Изра́илев.

 

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Из глав 4 и 5:)

Чтец: Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Осу́дит же пра́ведник умира́яй живу́щия нечести́выя. У́зрят бо кончи́ну пра́веднаго и не разуме́ют, что совеща́ша о нем, я́ко пове́ржет Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ниц и поколе́блет их от основа́ний, и до после́дняго исче́знут в боле́зни, и па́мять их поги́бнет. Прии́дут бо в помышле́ние согреше́ний свои́х ужа́сни, и обличи́т их сопроти́в беззако́ния их. Тогда́ ста́нет в дерзнове́нии мно́зе пра́ведник пред лице́м оскорби́вших его́ и отмета́ющих труды́ его́. Ви́девше же его́, смяту́тся стра́хом мно́гим и ужа́снутся о пресла́внем спасе́нии его́. Реку́т бо в себе́, ка́ющеся, и в тесноте́ ду́ха воздо́хнут и реку́т: сей бе, его́же име́хом не́когда в посме́х и в при́тчу поноше́ния, безу́мнии, житие́ его́ вмени́хом неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмени́ся в сыне́х Бо́жиих, и во святы́х жре́бий его́ есть? У́бо заблуди́хом от пути́ и́стиннаго, и пра́вды свет не облиста́ нам, и со́лнце не возсия́ нам. Беззако́нных испо́лнихомся стезь и поги́бели, и ходи́хом стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разуме́хом.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Сподо́би, Го́споди:

 Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

 Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор: Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Лития́:

 Стихи́ры Предте́чи, самогла́сны:

 Глас 1:

 Что тя нарече́м, проро́че,/ А́нгела ли? Апо́стола ли? Или́ му́ченика?/ А́нгела, зане́ я́ко безпло́тен пожи́л еси́;/ апо́стола, я́ко научи́л еси́ язы́ки;/ му́ченика же, я́ко твоя́ глава́ за Христа́ усече́ся.// Его́же моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

 Отсе́ченней главе́ Предте́чеве па́мять соверша́ем:/ тогда́ у́бо на блю́де источа́ющи кровь,// ны́не же в конце́х пролива́ющи исцеле́ния.

 Днесь непреподобноделообра́зная ма́ти уби́йства,/ е́же от беззако́ннаго сплете́ния своего́ всескве́рную дщерь/ над всех проро́к богоизя́щна бо́льшаго,/ убийственнообра́зным сове́том лука́вствова:/ вражде́бному бо И́роду творя́щу пир своего́ скве́рнаго рождества́,/ с кля́твою испроси́ти устро́и/ чудото́чную Богопропове́дника честну́ю главу́,/ е́же и соверши́ пребезу́мный,/ же́нскому пляса́нию дав ту возме́здие, кля́твенный дар./
Оба́че не преста́ таи́нник Христо́ва прише́ствия/ богоме́рзкое смеше́ние их и по кончи́не облича́ти,/ но, облича́я, вопия́ше:/ не подоба́ет ти, глаго́ля,/ прелюбоде́йствовати бра́та твоего́ Фили́ппа жену́./ О, рожде́ния пророкоуби́йственна/ и крове́й напо́лнена пи́ра!/ Мы же благочестному́дренне/ во усекнове́нии Предте́чеве,/ белообразу́юще, пра́зднуем,/ я́ко в благонаро́читый день ра́дующеся,/ и умо́лим сего́ благосе́рдствовати Тро́ицу/ от страсте́й безче́стия изба́вити нас// и спасти́ ду́ши на́ша.

 Глас 4:

 Рожде́ние неподо́бно/ и пир безсту́днейший И́род соверши́л есть./ Любоде́йством бо же́нским услажда́емь/ и нечести́вым женонеи́стовством подстрека́емь,/ отсече́ главу́ Предте́чеву,/ но не отсече́ язы́ка проро́ческа,/ облича́ющаго безу́мие его́./ Пролия́ кровь непови́нну,/ покры́ти хотя́ грех беззако́нен,/ но ни о сем скры гла́са,/ вопию́щаго всем покая́ние./ Он у́бо свеселя́шеся уби́йством,/ мы же спра́зднуем любо́вию/ Крести́теля Иоа́нна блаже́нное заколе́ние./ Предвари́ бо во а́де,/ жизнь пропове́дати су́щим во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим,/ свы́ше восто́к Христа́ Бо́га на́шего,// еди́наго Многоми́лостиваго.

 Проро́ка, и му́ченика, и Крести́теля Спа́сова,/ прииди́те, лю́дие, восхва́лим:/ сей бо во пло́ти А́нгел сый,/ И́рода изобличи́л есть,/ пребеззако́ннаго любодея́ния соде́янием осуди́в его́./ И беззако́ннаго ра́ди пляса́ния/ честна́я глава́ отсека́ется,/ су́щим во а́де благовеству́яй из ме́ртвых воскресе́ние,/ и мо́лится приле́жно Го́сподеви// спасти́ся душа́м на́шим.

 Проро́ка, и му́ченика, и Крести́теля Спа́сова,/ прииди́те, лю́дие, восхва́лим:/ я́ко бе́гая, в пусты́ни водворя́шеся,/ мед ди́вий и акри́ды яды́й,/ царя́ беззако́ннующа обличи́л есть;/ на́ше же малоду́шие утеша́ше, глаго́ля:// пока́йтеся, прибли́жи бо ся Ца́рство Небе́сное.

 Глас 5:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Беззако́ннаго дея́ния обличе́ния/ убежа́ти И́род умы́слив,/ главу́ твою́, Предте́че,/ беззако́нней жене́ предаде́ па́костно,/ не разуме́ бо окая́нный, облича́я себе́,/ на блю́де обнося́ ю./ Но я́ко чистоты́ де́тельный учи́тель/ и покая́ния наста́вник спаси́тельный,/ моли́ся, Крести́телю Христо́в,// от страсте́й безче́стия изба́вити нас.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Воспо́йте, лю́дие, Ма́тери Бо́га на́шего, воспо́йте:/ днесь бо всесве́тлую ду́шу Свою́/ в пречи́стыя дла́ни/ из Нея́ вопло́щшагося без се́мене предае́т,/ Его́же и мо́лит непреста́нно// дарова́ти вселе́нней мир и ве́лию ми́лость.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Церкве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор: Го́споди, поми́луй. (50 раз)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор: Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Церкве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор: Ами́нь.

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец: Стихи́ры Предте́чи, глас 2, самогла́сны:

Стихира: Покая́ния пропове́дниче, Иоа́нне Крести́телю,/ отсе́чене бы́вшей твое́й главе́,/ зе́млю освяти́л еси́,/ зане́ зако́н Бо́жий ве́рным уясни́л еси́/ и беззако́ние потреби́л еси́,/ я́ко предстоя́ престо́лу Небе́снаго Царя́ Христа́,// Того́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

 Зако́на ра́ди Госпо́дня/ во главу́ усекнове́н был еси́,/ о всесвяты́й Иоа́нне!/ Обличи́л еси́ царя́ злочести́ва, беззако́нновавша/ дерзнове́нием непоро́чным./ Те́мже дивя́тся тебе́ во́инства а́нгельская,/ сла́вят тя ли́цы апо́стол и му́ченик./ Чтим твою́ и мы ле́тнюю па́мять, всесла́вне,/ сла́вяще Святу́ю Тро́ицу,// тебе́ венча́вшую, Предте́че блаже́нне.

Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.

 И́же от проро́ка проро́к/ и бо́лий проро́ков быв,/ из чре́ва ма́терня освяще́нный в служе́ние Госпо́дне,/ днесь от беззако́нна царя́ в главу́ усекнове́н бысть,/ и безче́стно пляса́вшую отрокови́цу,/ я́сно и пре́жде усекнове́ния и по усекнове́нии обличи́в,/ посрами́ греха́ полк./ И сего́ ра́ди возопие́м:/ Крести́телю Иоа́нне,/ я́ко име́я дерзнове́ние,// приле́жно моли́ся о душа́х на́ших.

 Глас 8:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Предте́че Спа́сов,/ ты царя́ изобличи́л еси́ беззако́ния не де́лати./ Те́мже игра́ние беззако́нный жены́/ повину́ И́рода отсещи́ твою́ главу́,/ и сего́ ра́ди от восто́к со́лнца да́же до за́пад хва́льно и́мя твое́./ Дерзнове́ние име́я ко Го́споду,// приле́жно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

 Богоро́дичен воскре́сный (по гласу Сла́вы:), глас 8:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Безневе́стная Де́во,/ Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний:/ ны́не на́ша моле́ния прие́млющи,// моли́ спасти́ся всем нам.

Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй.(Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Тропа́рь Предте́чи, глас 2:

Хор: Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость. (Два́жды)

 

Тропа́рь, глас 4:

Хор: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших.

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец: Псалом 3:

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.(Трижды)

 Го́споди поми́луй.(Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же.(Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Бог Госпо́дь, глас 2:

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Тропа́рь Предте́чи, глас 2:

Хор: Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный, глас 2:

 Вся па́че смы́сла,/ вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства,/ чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му,/ Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна,/ Бо́га ро́ждши И́стиннаго;// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Кафи́змы:

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма девятна́дцатая:

Псало́м 134:

 Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода, стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко добро́: я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. Я́ко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. Вся ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́. Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ eго́. И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. И́доли язы́к, сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

Псало́м 135:

 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его́. Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы eго́, я́ко в век ми́лость Его́, и изве́дшему Изра́иля от среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. И прове́дшему Изра́иля посреде́ eго́, я́ко в век ми́лость Его́. И истря́сшему фарао́на и си́лу eго́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его́. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его́, и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его́: Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́, и О́га, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его́. И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его́. Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его́. Я́ко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его́. И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его́. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

Псало́м 136:

 На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. На ве́рбиих посреде́ eго́ обе́сихом орга́ны на́ша. Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии: воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний eго́. Дщи Вавило́ня окая́нная, блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. Блаже́н и́же име́т и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 137:

 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, и пред А́нгелы воспою́ Тебе́, я́ко услы́шал еси́ вся глаго́лы уст мои́х. Поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ и испове́мся и́мени Твоему́ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, я́ко возвели́чил еси́ над всем и́мя Твое́ свято́е. Во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя: умно́жиши мя в души́ мое́й си́лою Твое́ю. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вси ца́рие зе́мстии, я́ко услы́шаша вся глаго́лы уст Твои́х, и да воспою́т в путе́х Госпо́дних, я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня, я́ко Высо́к Госпо́дь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча весть. А́ще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя, на гнев враг мои́х просте́рл еси́ руку́ Твою́, и спасе́ мя десни́ца Твоя́. Госпо́дь возда́ст за мя. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

Псало́м 138:

 Го́споди, искуси́л мя еси́ и позна́л мя еси́. Ты позна́л еси́ седа́ние мое́ и воста́ние мое́. Ты разуме́л еси́ помышле́ния моя́ издале́ча: стезю́ мою́ и у́же мое́ Ты еси́ изсле́довал, и вся пути́ моя́ прови́дел еси́. Я́ко несть льсти в язы́це мое́м: се, Го́споди, Ты позна́л еси́. Вся после́дняя и дре́вняя: Ты созда́л еси́ мя, и положи́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Удиви́ся ра́зум Твой от мене́, утверди́ся, не возмогу́ к нему́. Ка́мо пойду́ от Ду́ха Твоего́? И от лица́ Твоего́ ка́мо бежу́? А́ще взы́ду на не́бо – Ты та́мо еси́, а́ще сни́ду во ад – та́мо еси́. А́ще возму́ криле́ мои́ ра́но и вселю́ся в после́дних мо́ря – и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя и удержи́т мя десни́ца Твоя́. И рех: еда́ тма попере́т мя, и нощь просвеще́ние в сла́дости мое́й? Я́ко тма не помрачи́тся от Тебе́, и нощь, я́ко день, просвети́тся, я́ко тма ея́, та́ко и свет ея́. Я́ко Ты созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́. Испове́мся Тебе́, я́ко стра́шно удиви́лся еси́: чу́дна дела́ Твоя́, и душа́ моя́ зна́ет зело́. Не утаи́ся кость моя́ от Тебе́, ю́же сотвори́л еси́ в та́йне, и соста́в мой в преиспо́дних земли́. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, и в кни́зе Твое́й вси напи́шутся, во днех сози́ждутся и никто́же в них. Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их. Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся; воста́х, и еще́ есмь с Тобо́ю. А́ще избие́ши гре́шники, Бо́же, му́жие крове́й, уклони́теся от мене́. Я́ко ревни́ви есте́ в помышле́ниих, прии́мут в суету́ гра́ды Твоя́. Не ненави́дящыя ли Тя, Го́споди, возненави́дех, и о вразе́х Твои́х иста́ях? Соверше́нною не́навистию возненави́дех я́, во враги́ бы́ша ми. Искуси́ мя, Бо́же, и уве́ждь се́рдце мое́, истяжи́ мя и разуме́й стези́ моя́, и виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и наста́ви мя на путь ве́чен.

Псало́м 139:

 Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя, и́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни, изостри́ша язы́к свой, я́ко змии́н, яд а́спидов под устна́ми их. Сохрани́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. При стези́ собла́зны положи́ша ми. Рех Го́сподеви: Бог мой еси́ Ты, внуши́, Го́споди, глас моле́ния моего́. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. Муж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щым и месть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 140:

 Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Псало́м 141:

 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́. Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́. Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Псало́м 142:

 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́льны Предте́чи:

 Глас 5, подо́бен: «Собезнача́льное Сло́во…»:

 Хода́тая согла́сно зако́на и благода́ти, ве́рнии, соше́дшеся, восхва́лим:/ я́ко покая́ние нам пропове́да,/ и, И́рода я́ве обличи́в дерзнове́нне, в главу́ свою́ усе́чен бысть,// и ны́не, со А́нгелы живу́щи, Христу́ мо́лится спасти́ся нам.

Глас 4, подо́бен: «Яви́лся еси́ днесь…»:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Све́тлую твою́ па́мять днесь творя́ще,/ Спа́са и Го́спода моли́ти приле́жно Тя мо́лим, Предте́че,// всем да́ти согреше́ний проще́ние.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х, и Помо́щницу на́шу,/ и к Бо́гу премене́ние, Е́юже тли изба́вихомся,// Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

Хор: Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма двадца́тая:

Псало́м 143:

 Благослове́н Госпо́дь Бог мой, науча́яй ру́це мои́ на ополче́ние, пе́рсты моя́ на брань. Ми́лость моя́ и прибе́жище мое́, Засту́пник мой и Изба́витель мой, Защи́титель мой, и на Него́ упова́х: повину́яй лю́ди моя́ под мя. Го́споди, что есть челове́к, я́ко позна́лся еси́ eму́? Или́ сын челове́чь, я́ко вменя́еши eгó? Челове́к суете́ уподо́бися: дни́е eго́ я́ко сень прехо́дят. Го́споди, приклони́ небеса́, и сни́ди, косни́ся гора́м, и воздымя́тся. Блесни́ мо́лнию, и разжене́ши я́, посли́ стре́лы Твоя́, и смяте́ши я́. Посли́ ру́ку Твою́ с высоты́, изми́ мя и изба́ви мя от вод мно́гих, из руки́ сыно́в чужди́х, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца их – десни́ца непра́вды. Бо́же, песнь но́ву воспою́ Тебе́, во псалти́ри десятостру́ннем пою́ Тебе́, даю́щему спасе́ние царе́м, избавля́юшему Дави́да, раба́ Своего́, от меча́ лю́та. Изба́ви мя, и изми́ мя из ру́ки сыно́в чужди́х, и́хже уста́ глаго́лаша суету́, и десни́ца их – десни́ца непра́вды. И́хже сы́нове их я́ко новосажде́ния водруже́нная в ю́ности свое́й. Дще́ри их удо́брены, преукра́шены, я́ко подо́бие хра́ма. Храни́лища их испо́лнена, отрыга́ющая от сего́ в сие́, о́вцы их многопло́дны, мно́жащыяся во исхо́дищах свои́х, воло́ве их то́лсти. Несть паде́ния опло́ту, ниже́ прохо́да, ниже́ во́пля в сто́гнах их. Ублажи́ша лю́ди, и́мже сия́ суть. Блаже́ни лю́дие, и́мже Госпо́дь Бог их.

Псало́м 144:

 Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и благословлю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его́ несть конца́. Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т. Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят. И си́лу стра́шных Твои́х реку́т и вели́чие Твое́ пове́дят. Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его́ на всех де́лех Его́. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́, и преподо́бнии Твои́ да благословя́т Тя. Сла́ву Ца́рствия Твоего́ реку́т, и сил́у Твою́ возглаго́лют, сказа́ти сыново́м челове́ческим си́лу Твою́, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего́. Ца́рство Твое́, Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя и возставля́ет вся низве́рженныя. О́чи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния. Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Близ Госпо́дь всем призыва́ющым Его́, всем призыва́ющым Его́ во и́стине. Во́лю боя́щихся Его́ сотвори́т и моли́тву их услы́шит и спасе́т я́. Храни́т Госпо́дь вся лю́бящыя Его́ и вся гре́шники потреби́т. Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и да благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его́ в век и в век ве́ка.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 145:

 Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́. Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчушым. Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слепцы́. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род.

Псало́м 146:

 Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м. Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние. Зи́ждай Иерусали́ма Госпо́дь, разсе́яния Изра́илева собере́т. Исцеля́яй сокруше́нныя се́рдцем и обязу́яй сокруше́ния их. Исчита́яй мно́жество звезд и всем им имена́ нарица́яй. Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́, и ра́зума Его́ несть числа́, Прие́мляй кро́ткия Госпо́дь, смиря́яй же гре́шники до земли́. Начни́те Го́сподеви во испове́дании, по́йте Бо́гови на́шему в гу́слех. Одева́ющему не́бо о́блаки, уготовля́ющему земли́ дождь, прозяба́ющему на гора́х траву́ и злак на слу́жбу челове́ком, даю́щему ското́м пи́щу их, и птенце́м вра́новым призыва́ющым Его́. Не в си́ле ко́нстей восхо́щет, ниже́ в лы́стех му́жеских благоволи́т. Благоволи́т Госпо́дь в боя́щихся Его́ и во упова́ющих на ми́лость Его́.

Псало́м 147:

 Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га Твоего́, Сио́не, я́ко укрепи́ вереи́ врат Твои́х, благослови́ сы́ны твоя́ в тебе́. Полага́яй преде́лы Твоя́ мир, и ту́ка пшени́чна насыща́яй тя. Посыла́яй сло́во Свое́ земли́, до ско́рости тече́т сло́во Его́, даю́щаго снег Свой, я́ко во́лну, мглу, я́ко пе́пел, посыпа́ющаго, мета́ющаго го́лоть Свой, я́ко хле́бы. Проти́ву лица́ мра́за Его́ кто постои́т? По́слет сло́во Свое́, и иста́ет я́, дхнет дух Его́, и потеку́т во́ды. Возвеща́яй сло́во Свое́ Иа́кову, оправда́ния и судьбы́ Своя́ Изра́илеви. Не сотвори́ та́ко вся́кому язы́ку, и судьбы́ Своя́ не яви́ им.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 148:

 Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся си́лы Его́. Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Псало́м 149:

 Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными, сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Псало́м 150:

 Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́льны Предте́чи:

 Глас 5, подо́бен: «Собезнача́льное Сло́во…»:

 И́же от ложе́сн проро́ка, я́вльшагося нам,/ и от непло́дове свети́льника вселе́нней, я́сно произше́дша,/ в пе́снех восхва́лим Христо́ва Крести́теля/ и победоно́сна страда́льца Предте́чу Иоа́нна.// Мо́лится бо Го́сподеви поми́ловатися душа́м на́шим.

 Глас 4 подо́бен: «Удиви́ся Ио́сиф…»:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Ны́не яви́ся нам Спа́сов Крести́тель и весели́т разу́мне помышле́ния ве́рных,/ пусты́ни красота́ и проро́ков печа́ть,/ те́мже Христо́в показа́ся Предте́ча и свиде́тель нело́жен прише́ствия Того́./ Духо́вными у́бо пе́сньми согла́сно Иоа́нну возопие́м:// проро́че пропове́дниче и́стины, моли́ся спасти́ся нам.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Удиви́шася, Чи́стая, вси А́нгелов ли́цы та́инству Твоего́ рожде́ния стра́шному:/ ка́ко, И́же вся содержа́й ма́нием еди́ным, объя́тии Твои́ми, я́ко Челове́к, содержи́тся,/ и прие́млет нача́ло Преве́чный, и млеко́м пита́ется,/ вся́кое дыха́ние пита́яй неизрече́нною бла́гостию!// И Тя, я́ко вои́стинну Бо́жию Ма́терь, хва́ляще, сла́вят.

Полиеле́й:

Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Велича́ние Предте́чи:

Духове́нство: Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/ и почита́ем вси// честны́я твоея́ главы́ усекнове́ние.

Хор: Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/ и почита́ем вси// честны́я твоея́ главы́ усекнове́ние.

Псало́м избра́нный:

Хор: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́./ Сла́ва и бога́тство в дому́ его́./ И пра́вда его́ пребыва́ет в век ве́ка./ В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник./ Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же на Лива́не, умно́жится./ Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, и упова́ет на Него́./ Се́ устна́м мои́м не возбраню́, Го́споди./ Ты разуме́л еси́ пра́вду мою́, и и́стину мою́./ И язы́к мой поучи́тся пра́вде Твое́й, весь день хвале́ Твое́й./ Свет возсия́ пра́веднику, и пра́вым се́рдцем весе́лие./ Род пра́вых благослови́тся./ Сла́вою и че́стью венча́л еси́ его́./ Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди./ Я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас./ В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́./ Яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.// Напра́вить но́ги на́ша на путь ми́ра.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Дважды)

Духове́нство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же.(Единожды)

Духове́нство: Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/ и почита́ем вси// честны́я твоея́ главы́ усекнове́ние.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́лен Предте́чи, глас 8, подо́бен: «Свире́лей па́стырски́х…»:

 Предте́ча, ве́рнии, Крести́тель и А́нгел всех Изба́вителя,/ И́рода обличи́в за беззако́ние Иродиа́дино, умира́ет, во главу́ усе́чен,/ я́ко да и су́щим во а́де со дерзнове́нием благовести́т,/ я́ко Бог схо́дит та́мо плени́ти смерть.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Сло́во О́тчее на зе́млю сни́де, и А́нгел све́тел Богоро́дице глаго́лаше:/ ра́дуйся, Благослове́нная, Я́же черто́г еди́на сохра́ньшая,/ зача́тие прие́мши Преве́чнаго Бо́га и Го́спода,// да от пре́лести, я́ко Бог, спасе́т род челове́ческий.

 

Степе́нна, глас 4:

1 Антифо́н:

Хор: От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́// и спаси́, Спа́се мой.

 Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо огне́м// бу́дете изсо́хше.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне.

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон: Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас четве́ртый:

 Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Хор: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Диа́кон: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

Хор: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Диа́кон: Честна́ пред Го́сподем/

Хор: Смерть преподо́бных Его́.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иере́й: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.

Хор: Да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иере́й: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

 (Ева́нгелие Предте́чи: Мф., зач. 57:)

Иере́й: Во вре́мя о́но, услы́шав И́род четвертовла́стник слух Иису́сов, рече́ отроко́м свои́м: Сей есть Иоа́нн Крести́тель, той воскре́се от ме́ртвых, и сего́ ра́ди си́лы де́ются о нем. И́род бо есмь Иоа́нна, связа́ его́, и всади́ в темни́цу, Иродиа́ды ра́ди жены́ Фили́ппа бра́та своего́. Глаго́лаше бо ему Иоа́нн: не досто́ит ти име́ти ея́. И хотя́ше его́ уби́ти, убоя́ся наро́да, зане́ я́ко проро́ка его́ име́яху. Дни́ же бы́вшу рождества́ И́родова, пляса́ дщи́ Иродиа́дина посреде́, и угоди́ И́родови. Те́мже и с кля́твою изрече́ ей да́ти, его́же а́ще воспро́сит. Она́ же нава́ждена ма́терию свое́ю, даждь ми, рече́, зде на блю́де главу́ Иоа́нна Крести́теля. И печа́лен бысть царь: кля́твы же ра́ди, и за возлежа́щих с ним, повеле́ да́ти ей. И посла́в усе́кну Иоа́нна в темни́це. И принесо́ша главу́ его́ на блю́де, и да́ша деви́це, и отнесе́ ма́тери свое́й. И присту́пльше ученицы́ его́, взя́ша те́ло его́, и погребо́ша е, и прише́дше возвести́ша Иису́сови. И слы́шав Иису́с оты́де отту́ду в корабли́, в пу́сто ме́сто еди́н. И слы́шавше наро́ди, по Нем идо́ша пе́ши от градо́в.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 Глас 6:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами свята́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра Предте́чи, глас 6:

 Пляса́ учени́ца вселука́ваго диа́вола/ и главу́ твою́, Предте́че, мзду взят./ О, пи́ра, испо́лнена крове́й!/ Лу́чше бе не кля́тися, И́роде беззако́нне, лжи вну́че./ А́ще ли же и кля́лся еси́,/ но не о добре́ кля́лся:/ лу́чше бе солга́вшу жизнь получи́ти,/ не́же и́стинствовавшу главу́ Предте́чеву усе́кнути./ Но мы Крести́теля, я́ко в рожде́нных жена́ми бо́льша,// досто́йно чту́ще, ублажа́ем.

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Кано́н:

Песнь 1:

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 8:

Хор:

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/и еги́петскаго зла избежа́в,/изра́ильтянин вопия́ше://Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: От утро́бы непло́дныя я́вльшася проро́ка/ в ложесна́х Деви́ческих, во чре́ве Носи́мому неизрече́нно,// свяще́ннаго воспое́м Предте́чу. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Преде́лы естества́ превозше́д, пра́вды соблю́л еси́ зако́ны,// беззако́нное смеше́ние облича́я, не убоя́вся царе́ва суровства́. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Зако́нным млеко́м воспита́вся, законоположе́ние совокупле́ния зако́ннаго,/ я́ко зако́на печа́ть запеча́тствуя,// сопроти́вился еси́ ме́рзкому прелюбодея́нию.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Чи́ни Тя А́нгел и челове́к, Безневе́стная Ма́ти, восхваля́ют непреста́нно:// Зижди́теля бо сих я́ко Младе́нца на объя́тиих Твои́х носи́ла еси́.

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 8:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Пусты́ни кра́сное овча́,/ Заха́риин плод и Елисаве́тино па́че наде́жди прозябе́ние,// предповелева́ет ве́рным торжествова́ти честну́ю его́ па́мять. (Два́жды)

 

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: О, рожде́ния, испо́лнена кро́ве!/ О, пи́ра ме́рзка!/ Уби́йством бо пия́нство И́род раствори́,// трапе́за же его́ скверноуби́йства го́рькаго испо́лнися. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Обличи́вшаго И́рода беззако́ннующа, ве́рнии,/ и отсече́ние главы́ претерпе́вша, воспои́м Крести́теля,// я́ко за ре́вность Бо́жию умерщвле́на.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Неопи́саннаго Бо́га Сло́ва, всего́ все́льшася в Тя,/ родила́ еси́, Чи́стая Богороди́тельнице,/ сугу́ба Того́, я́ко еди́на су́ща Сы́на,// воплоще́нна из Тебе́ неизрече́нно.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Крест начерта́в, Моисе́й/впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́,/Изра́илю пешеходя́щу;/то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам,/уда́рив, совокупи́,/вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие.//Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Песнь 3:

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 8:

Хор:

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/и Це́ркве Зижди́телю,/Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,//Еди́не Человеколю́бче. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Дре́вних я́ко хода́тай и но́вых, Предте́че, Ева́нгельских пропове́даний/ ты, предста́в, смеше́ние беззако́нное мучи́тельское обличи́л еси́,// сла́вную смерть, ра́дуяся, прия́л еси́. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: От ма́тере беззако́нныя преднаучена́ отрокови́ца,/ объюроде́вшу пия́нством И́родови рече́:/ даждь на блю́де главу́ Иоа́ннову,// ма́тери да пода́м дар возжеле́нен. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Обличе́ния не терпя́ безсту́дный мучи́тель/ богоно́снаго твоего́ язы́ка, сла́вне Предте́че,// отрокови́це предае́т, же́нским пляса́нием, честну́ю твою́ страда́льную главу́, пресла́вне.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Всели́вся в Де́ву теле́сне, Го́споди,/ яви́лся еси́ челове́ком, я́коже подоба́ше ви́дети Тя,/ Ю́же и показа́л еси́ я́ко и́стинную Богоро́дицу и ве́рным по́мощь,// Еди́не Человеколю́бче.

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 8:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Бо́лий не воста́ в рожде́нных жена́ми Иоа́нна, взыва́ше Христо́с И́стина:/ во утро́бе бо позна́ созда́ние Созда́вшаго,// пропове́даше ма́терним гла́сом. (Два́жды)

 

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Пе́рстом, пе́рвее, показа́в А́гнца/ и язы́ком, второ́е, И́рода обличи́л еси́,// главо́ю же, тре́тие, источа́еши чудеса́ от зда́нна сосу́да нам. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Рожде́ние сла́вно, Крести́телю Христо́в, и житие́ твое́ непоро́чно,/ и предъизше́ствие че́стно, и показа́ние стра́нно,// смерть честна́ и погребе́ние сла́вно.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Бог Сый, Сам Себе́ истощи́л еси́, Единоро́дне,/ да спасе́ши, я́же созда́л еси́,/ и́хже ра́ди вочелове́чился еси́, вопло́щся от Де́вы,// и, все мое́ премени́в естество́, приве́л еси́ Твоему́ Роди́телю.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Жезл во о́браз та́йны прие́млется,/прозябе́нием бо предразсужда́ет свяще́нника;/неплодя́щей же пре́жде Це́ркви,/ны́не процвете́ Дре́во Креста́,//в держа́ву и утвержде́ние.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́лен Предте́чи, глас 8, подо́бен: «Прему́дрости…»:

 От непло́дове просия́в судо́м Бо́жиим и у́зы разреши́в язы́ка о́тча,/ показа́л еси́ со́лнце, денни́цу озаря́ющее,/ и лю́дем в пусты́ни Зижди́теля пропове́дал еси́, А́гнца, взе́млющаго ми́ра грехи́./ Те́мже ре́вностию царя́ обличи́л еси́,/ в пресла́вную главу́ твою́ усе́чен быв, приснопа́мятне, Иоа́нне всехва́льне,/ моли́ся Христу́ Бо́гу согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, глас 8:

 Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти// покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4:

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 8:

Хор:

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Не моги́й терпе́ти обличе́ния де́рзости,/ и́же зако́на томле́нием пови́нный,/ ни де́рзость благоче́стия, и́же скве́рными сластьми́ растле́нный,// связа́в, блюдя́ше невеще́ственно Го́рним пре́жде конца́ лико́м совокупля́емаго. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Душевре́дным пия́нством и разжже́нием блу́дным поболе́в,/ отда́н окая́нный, отрокови́цы пляса́нием ножны́м свя́зан,/ уби́йца Проро́ка быва́ет.// Зача́т бо пия́нство блуда́ ма́терь и лю́тое беззако́ние породи́. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Вои́стинну в тебе́ не солга́ Боже́ственный глас:/ ты бо во проро́цех бо́льший еси́,/ я́ко проро́честву сподо́бился от са́мыя утро́бы в несоверше́нне телеси́,// и прорече́ннаго тобо́ю Бо́га Сло́ва и ви́дев, и крести́в в телеси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Ты ве́рных похвала́ еси́, Безневе́стная, Ты Предста́тельница,/ Ты и прибе́жище христиа́н, стена́ и приста́нище:/ к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная,// и спаса́еши от бед ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ зна́ющия.

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 8:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Уясни́л еси́ нам Христо́во Ца́рство,/ показа́л еси́ лю́дем пути́ покая́ния/ и И́рода обличи́л еси́ беззако́ннующа,// вели́кий пропове́дниче, Иоа́нне му́дре. (Два́жды)

 

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Не терпя́, Крести́телю, И́род обличе́ния,/ победи́ся гне́вом, и за́вистию, и го́рестию;/ и соблюда́ше вре́мя рожде́ния,// в не́же усече́ главу́ твою́, пропове́дниче Христо́в.

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Весели́ся, Крести́телю, да игра́ет дух твой:/ облича́еши бо и та́мо безбо́жнаго И́рода/ и су́щим во а́де пропове́дуеши душа́м, глаго́ля:// спасе́ние на́ше прибли́жися.

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Чуди́тся земля́ твоему́ житию́, Иоа́нне,/ пропове́дует не́бо непра́ведное твое́ заколе́ние,// и сказу́ет мно́жество доброде́телей твои́х Це́рковь, воспева́ющи.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Роди́вся от Ма́тере, Де́вы Непоро́чныя,/ сохрани́л еси́ чи́сту по рождестве́,// И́же в мое́ существо́ Весь обле́кся, греха́ кроме́.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Услы́шах, Го́споди,/смотре́ния Твоего́ та́инство,/разуме́х дела́ Твоя́//и просла́вих Твое́ Божество́.

 

Песнь 5:

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 8:

Хор:

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х//пути́ моя́ напра́ви, молю́ся. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Ма́терними наважде́ньми це́ну пляса́ния злоде́монскаго/ суро́выя льви́цы сурове́йшее исча́дие испроси́,/ ю́же и зве́рие са́ми в пусты́ни почита́ху,// главу́ Предте́чи и пропове́дника. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: О, твои́х неизрече́нных и непости́жных суде́б, Человеколю́бче!/ Я́ко во утро́бе еще́ су́ща ма́терни, Ду́ха Свята́го прия́телище бы́вша// и возра́стша целому́дрием и чистото́ю скверна́вая испляса́ отрокови́ца. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Любе́зно и и́скренно изво́ли беззако́нное сопряже́ние лю́бящему/ к рожде́ственным его́ пития́м и проро́че присовокупи́ти уби́йство,// и ча́шу, испо́лнену святы́х и проро́ческих крове́й, сластолю́бием раствори́ти.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Ма́терне дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́ иму́щи, Пречи́стая,/ сро́днаго промышле́ния, е́же о нас, не пре́зри, мо́лимся:// я́ко Тебе́ и еди́ну, христиа́не, ко Влады́це, очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

 

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 8:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Пусты́нное овча́ и вселе́нней стяжа́ние Предте́ча// днесь гото́вит духо́вную трапе́зу нам. (Два́жды)

 

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Сласте́й раба́ и зако́нов престу́пника, обличи́л еси́, Иоа́нне, И́рода,// Иродиа́ды го́рькаго рачи́теля. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Иродиа́да пля́шет, Иоа́нн вя́жется и закала́ется./ О, пия́нства И́родова!// О, несмы́сльства души́ его́!

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Боже́ственная Горо́,/ от Нея́же Ка́мень отсече́ся без рук, Пречи́стая,// усыри́вшися Бо́гу и Сло́ву, Всенепоро́чная, пло́тию.

Катава́сия, глас 8:

Хор: О треблаже́нное Дре́во,/на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь!/И́мже паде́ дре́вом прельсти́вый,/Тобо́ю прельсти́вся,/Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию,//подаю́щему мир душа́м на́шим.

 

Песнь 6:

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 8:

Хор:

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/мно́га бо беззако́ния моя́,/и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,//Бо́же спасе́ния моего́. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: О за́поведех зако́на бе́дствуяй, блаже́нне,/ обличе́ньми наказу́еши беззако́нонавшаго:// не был бо еси́ трость, вра́жиих ве́тров коле́блема дунове́ньми. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Кро́вию закла́ния глава́ ка́плющи твоя́,/ принесе́ся блу́дным по́вигом вме́сто мзды,// И́рода облича́ющи и по кончи́не, я́ко естество́ смеси́вша. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: В пусты́нях ходя́, власы́ велбу́жи покрыва́емь,/ во о́вех у́бо я́ко светосия́нно жил еси́ ца́рски,/ во о́вех же, я́ко ца́рску обнося́ красоту́,// над страстьми́ воцари́лся еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Да изба́вимся от лют прегреше́ний моли́твами Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая,/ и да улучи́м, Пресвята́я, Боже́ственное сия́ние// из Тебе́ неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 8:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Усече́ние честны́я и всехва́льныя твоея́ главы́, Предте́че Христо́в, почита́юще,// сла́вим твою́ приснохва́льную и всеми́рную па́мять, преблаже́нне. (Два́жды)

 

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: О, скве́рнаго гоще́ния! О, го́рькаго рожде́ния!/ О, пия́нства скве́рнаго И́рода беззако́ннаго!/ Содержи́м бысть к беззако́нию и облича́емь,// Проро́ка уби́ти поучава́ется. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Пляса́вши но́вая еги́птяныня посреди́ пи́ра скве́рнено, главу́ испроси́,// сея́ обличи́вшую роди́тельницу и И́родову нало́жницу.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: И́же ны́не Сын Де́вы, пе́рвее Сын Оте́ч показа́ся,/ не ин разумева́емь, от ви́димаго,// а́ще и пребы́сть еди́н во обою́ соверше́н.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Во́днаго зве́ря во утро́бе/дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р,/спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве./Тем, тридне́вен изше́д,/преми́рное Воскресе́ние прописа́ше/Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га//и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Конда́к Предте́чи, глас 5:

 Предте́чево сла́вное усекнове́ние/ смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное,/ да и су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие./ Да рыда́ет у́бо Ироди́я,/ беззако́нное уби́йство испроси́вши:/ не зако́н бо Бо́жий, ни живы́й век возлюби́,// но притво́рный, привре́менный.

И́кос:

 Рожде́ние И́родово всем яви́ся непреподо́бно,/ егда́ посреди́ пита́ющихся глава́ постя́щагося предложи́ся, я́коже снедь:/ ра́дости совокупи́ся печа́ль, и сме́ху раствори́ся го́рькое рыда́ние,/ я́ко главу́ Крести́телеву на блю́де нося́, пред все́ми вни́де, я́коже рече́, отрокови́ца./ И кля́твы ра́ди рыда́ние нападе́ на вся возлежа́щия тогда́ с царе́м:/ не бо обвесели́ о́нех, ниже́ И́рода самого́./ Рече́ бо: оскорбе́ша печа́лию не и́стинною,// но притво́рною, привре́менною.

Песнь 7:

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 8:

Хор:

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Блу́дным жела́нием, лю́тым же пия́нством вооруже́н,/ прирази́вся, разсе́деся, к воздержа́ния столпу́ непрекло́нному// и целому́дрия ко гра́ду неразруши́мому, Христо́ву Крести́телю, И́род беззако́нный. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Не ужасе́ся, Предте́че, не устыде́ся, не ослабе́ науче́ная диа́волом,/ твою́ принося́щи честну́ю главу́ безсты́дно на блю́де,// наважде́нием ма́терним прельсти́вши ум. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Я́ко свети́льник, просия́л еси́, предпосла́вся же, я́ко А́нгел;/ я́ко Проро́к, пропове́дуеши А́гнца Бо́жия, я́вльшагося Христа́;/ я́ко му́ченик, мече́м во главу́ усе́клся еси́,// предвозвеща́я Того́ и су́щим во а́де ме́ртвым.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Изба́вльшеся рождество́м Твои́м осужде́ния дре́вняго паде́ния,/ явле́нную вину́ свобожде́ния, Тя, Ма́ти Де́во, с Сы́ном Твои́м,// да́вшим изба́ву о нас Себе́, при́сно сла́вим.

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 8:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Зако́н Бо́жий пропове́дуя, Иоа́нн/ злочести́ваго не убоя́ся И́рода беззако́ннующаго уцелому́дрити:// огнь бо бе в нем греха́ его́. (Два́жды)

 

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: О, главы́, я́сно законополага́ющия и от земли́ И́роду провозглаша́ющия:/ не досто́ит тебе́ беззако́ннующу багряни́цу носи́ти,// я́ко мучи́тельскую оде́жду. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Ору́жии скве́рными беззако́нный И́род вооружи́вся,/ с кля́твою исполня́ше беззако́ние,// гоще́ния пия́нство име́я та́мо, сво́инствующее тому́.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Безпло́тен сый – непрело́жно воплоти́ся;/ Безле́тен сый – во вре́мени позна́ся от Де́вы,// всех Зижди́тель, несме́сно пребы́в, я́коже бе, и быв, я́коже не бе.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго/лю́ди поколеба́,/ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое;/оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ни огнь снеда́яй,/но противоды́шущу росоно́сному Ду́ху,/со огне́м су́ще, поя́ху://Препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8:

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 8:

Хор:

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/халде́йский мучи́тель/Богочести́вым неи́стовно разжже́,/си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/о́троцы, благослови́те,/свяще́нницы, воспо́йте,//лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Предтеки́й рождество́ Твое́ и Боже́ственное страда́ние,/ в преиспо́дних мече́м быва́ет проро́к и ве́стник та́мошняго прише́ствия Твоего́,/ я́ко глас Сло́ва Иоа́нн взыва́я:/ ме́ртвии, – Животода́вца, слепи́и, – Светода́вца,// плене́ннии, – Изба́вителя Христа́ превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Деви́ческаго рождества́ предте́к от непло́дове,/ ны́не во́льнаго вся Созда́вшаго бысть распя́тия предше́ственник,/ усекнове́нием главны́м су́щим во а́де зовы́й:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Главе́ твое́й от телесе́ отъя́те бы́вши, Предте́че,/ твое́ю пло́тию душа́ владя́щая от сея́ раздели́ся,/ но Божество́ от пло́ти Емману́ила не разлучи́ся отсю́ду,/ и кость не сокруши́ся Бо́га и Влады́ки.// Те́мже превозно́сим Его́ во ве́ки вся.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Господороди́тельнице Пречи́стая, души́ моея́ я́звы и гное́ния/ ми́лостивною мольбо́ю Твое́ю, Де́во, очи́сти и па́дша возста́ви./ Спаси́ мя, Всенепоро́чная, блу́днаго, спаси́:/ Ты бо ми еси́ Предста́тельница и заступле́ние,// еди́на Чи́стая и Благослове́нная во вся ве́ки.

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 8:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Пропове́давый Христо́во прише́ствие су́щим во а́де,/ ве́рою возвеща́я, боле́зни реша́яй прихо́дит Госпо́дь сла́вы,// Его́же превозно́сим во вся ве́ки. (Два́жды)

 

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: В темни́це тя затвори́ И́род, Иоа́нне, втора́го Илию́,/ и, желе́зными у́зы связа́в, уби́,// покая́ния и Ца́рствия ве́рнаго священнопропове́дника. (Два́жды)

 Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропа́рь: О, трапе́зы, кро́ве испо́лненныя!/ О, сне́дей, уби́йством растворе́нных!/ О, пи́ра, испо́лнена су́етства!// О, безчелове́чия и скверноуби́йства И́рода беззако́ннаго!

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Горе́ весь и до́ле весь, Сло́ве, в не́дрех О́тчих и Ма́тере Твоея́,/ весь Бог и весь естество́м Челове́к,// еди́н Ипоста́сию и сугу́б естество́м еси́, Ми́лостиве.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

 Благослови́те, о́троцы,/Тро́ицы равночи́сленнии,/Соде́теля Отца́ Бо́га,/по́йте снизше́дшее Сло́во,/и огнь в ро́су претво́ршее,/и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго//Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9:

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 8:

Хор:

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к.//Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем. (Два́жды)

Чтец:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Устраши́ся полк лука́вый и сего́ предста́тель диа́вол/ богосло́внаго твоего́, Проро́че, язы́ка, Христа́ пропове́давшаго,/ и отрокови́цею скве́рною И́рода повину́ главу́ усещи́ твою́,// но мы тя, Крести́теля, велича́ем. (Два́жды)

 

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Удо́ль у́бо естества́ смире́на возвы́сися, и холм смири́ся сме́ртныя горды́ни,/ глас бо вопию́щаго воззва́ в пусты́нях све́та, во а́довых жили́щах:// врата́ возми́теся, Царь бо всех вни́дет. (Два́жды)

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Трепе́щут стра́сти челове́ческия и стра́хом отбега́ют де́мони,/ осене́нием от Бо́га тебе́ да́нныя благода́ти./ Но от обои́х искуше́ний ста́до твое́ изба́ви, Госпо́день Предте́че,// ве́рою тя при́сно велича́ющее.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Напрязи́, и успева́й, и ца́рствуй, Сы́не Богома́тере,/ исма́ильтеския лю́ди покоря́я, борю́щия нас,/ во́инству побе́ды да́руя на ва́рвары враги́// мольба́ми ро́ждшия Тя, Сло́ве Бо́жий.

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 8:

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Па́ки Иезаве́ль лику́ет на Илию́,/ па́ки еги́птяныня Ио́сифа и́щет,/ Проро́ка же и Крести́теля Спа́сова// – ны́не я́вльшаяся Иродиа́да скверна́вая. (Два́жды)

 

Припев: Святы́й сла́вный Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь: Во главу́ усе́чен быв, Иоа́нне, от И́рода,/ су́щим в а́де душа́м посла́лся еси́/ пропове́дати Гряду́щаго и тех спасти́ всех,// пре́жде сконча́вшихся ве́рных от Ада́ма. (Два́жды)

 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь: Свети́льник Све́та и глас Сло́ва сый, пропове́дник А́гнца Бо́жия,/ пусты́нное овча́, Иоа́нне, честны́й му́чениче Госпо́день,// моли́ спасти́ся пою́щим тя.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен: Еди́на в жена́х по рождестве́ яви́лася еси́ Де́ва,/ еди́на в жена́х Ты Богороди́тельница показа́лася еси́,/ еди́на разреши́ла еси́ от боле́зни Е́ву// и перворо́дную изсуши́ла еси́ кля́тву.

Катава́сия, глас 8:

Хор: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во./Тем, ны́не возноси́му,//покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, помилуй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

 

Свети́льны Предте́чи, подо́бен: «Ученико́м зря́щим…»:

 Во проро́цех бо́льша позна́на и апо́стол предъизбра́нна бы́вша,/ песньми похва́льными венча́ем Предте́чу благода́ти:// во главу́ бо усе́чен бысть зако́на ра́ди Госпо́дня.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Скве́рный И́род/ чистоты́ сади́телю, тебе́, Крести́телю Спа́сов,/ главу́ усече́ льсти́вне,// обличе́ний же твоего́ язы́ка посещи́ ника́коже возмо́же.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:

 Я́же кля́тву мирску́ю Боже́ственным рождество́м Твои́м, Чи́стая, потре́бльши,/ ста́до, Тебе́ моля́щееся ве́рно, от вся́ких бед изба́ви// моли́твами Твои́ми Отрокови́це.

Хвали́тны псалмы́, глас 8:

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.


Чтец: Стихи́ры Предте́чи, глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»:

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира: О, пресла́внаго чудесе́!/ Свяще́нную главу́ и А́нгелом гове́йную/ нечи́стая блудни́ца ноша́ше, отрокови́ца,/ обличи́вшую дея́ние беззако́нно,/ прелюбоде́йце ма́тери принесе́./ О, неизрече́ннаго твоего́ терпе́ния, Человеколю́бче!/ И́мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко еди́н Благоутро́бен.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира: О, пресла́внаго чудесе́!/ Свяще́нную главу́ и А́нгелом гове́йную/ нечи́стая блудни́ца ноша́ше, отрокови́ца,/ обличи́вшую дея́ние беззако́нно,/ прелюбоде́йце ма́тери принесе́./ О, неизрече́ннаго твоего́ терпе́ния, Человеколю́бче!/ И́мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко еди́н Благоутро́бен.

 

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира: О, И́родова окамене́ния!/ Обезче́стивый Бо́га зако́нными преступле́ньми,/ кля́твы соблюде́нием ле́стне лицеме́рствует/ и к прелюбодея́нию уби́йство прилага́ет,/ се́товати творя́йся./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ милосе́рдия, Влады́ко!/ И́мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко еди́н Благоутро́бен.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира: О, па́че ума́ удивле́ния!/ Проро́ков печа́ть, земны́й А́нгел/ блу́дному пляса́нию показу́ется цена́,/ богосло́вный язы́к,/ предпосыла́ется и су́щим во а́де/ Христо́в провозве́стник./ О, несказа́ннаго Твоего́ промышле́ния, Влады́ко!/ И́мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко еди́н Благоутро́бен.

 Стихи́ра Предте́чи, глас 6:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Па́ки Ироди́я бе́сится,/ па́ки смуща́ется./ О, пляса́ния льсти́вна и пи́ра с ле́стию!/ Крести́тель усека́шеся,/ и И́род смуща́шеся./ Моли́твами, Го́споди, Твоего́ Предте́чи// мир пода́ждь душа́м на́шим.

 Богоро́дичен, глас 6:

Хор: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы// поми́ловати ду́ши на́ша.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам све́т.

Славосло́вие вели́кое:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь Предте́чи, глас 2:

Хор: Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный, глас 2:

 Вся па́че смы́сла,/ вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства,/ чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му,/ Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна,/ Бо́га ро́ждши И́стиннаго;// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

 Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.)

Диа́кон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Бог ми́лости и ще́дрот и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор: Тебе́, Господи.

Иере́й: Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

 

Диа́кон: Прему́дрость.

Хор: Благослови́.

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй.(Трижды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й: Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

Многоле́тие:

Хор: Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

СРАЗУ ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:

Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5:

 Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

 Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

 Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь Предте́чи, глас 2:

 Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

 Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй.(Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Конда́к Предте́чи, глас 5:

 Предте́чево сла́вное усекнове́ние/ смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное,/ да и су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие./ Да рыда́ет у́бо Ироди́я,/ беззако́нное уби́йство испроси́вши:/ не зако́н бо Бо́жий, ни живы́й век возлюби́,// но притво́рный, привре́менный.

 Го́споди, поми́луй. (40 раз)

 И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

 Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец: Ами́нь.

Иере́й: Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Конда́к, глас 8:

 Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) Благослови́.

Отпу́ст.

Иере́й: Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор: Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

  • Нектарий, Епископ Талдыкорганский, Викарий Астанайской Епархии
  • Геннадий, Епископ Каскеленский, Викарий Астанайской Епархии
 
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1